Aktualności

czwartek, 16 Maja 2019

Wypożyczalnia wędek w Nurzynie – działa ze środków UE / PROW

INFORMACJA O ZREALIZOWANEJ OPERACJI

            Ochotnicza Straż Pożarna w Nurzynie informuje, że w dniu 28.04.2019 r. na oczku wodnym w Nurzynie odbyły na zawody wędkarskie dla miłośników wędkowania oraz została uruchomiona usługa wypożyczalni wędek.

         W celu wypożyczenia wędek należy zgłosić się do władz OSP w Nurzynie i zaakceptować regulamin. Wędki można wypożyczać bezpłatnie.      

         Zawody wędkarskie oraz wypożyczalnia wędek funkcjonuje w ramach projektu grantowego pt. Rozwój infrastruktury i usług w zakresie turystyki i rekreacji na obszarze LGD "RAZEM" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 19.2 ?Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność? Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.    

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Zdjęcia z zawodów wędkarskich ? fotogaleria.

 

wtorek, 14 Maja 2019

“Restrukturyzacja małych gospodarstw” także dla nieubezpieczonych w KRUS

PROW 2014 - 2020Od 31 maja do 29 czerwca 2019 r. ARiMR będzie przyjmowała wnioski na "Restrukturyzację małych gospodarstw" finansowaną z PROW 2014-2020.

Wniosek o pomoc - przejdź

W tegorocznym  naborze wniosków wprowadzono zmiany. M.in.  

 • zniesiono wymóg podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników przez określony czas przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy,
 • wprowadzono kryterium dochodowości lub przychodowości, które będzie wskazywało, iż wnioskodawca prowadzi działalność rolniczą w celach zarobkowych,
 • podwyższono górny próg wyjściowy wielkości ekonomicznej do poziomu poniżej 13 tys. euro, przy zachowaniu wymogu osiągnięcia wzrostu wielkości ekonomicznej w okresie docelowym 10 tys. euro i ? w każdym przypadku ? o co najmniej 20% w stosunku do wartości wyjściowej,
 • złagodzono wymóg dotyczący struktury własnościowej gospodarstwa rolnego w okresie docelowym.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O POMOC I JAKIE WARUNKI NALEŻY SPEŁNIĆ

(więcej…)

środa, 08 Maja 2019

Dentobus w Gminie Trzebieszów

W końcu są.  Dentobusy, czyli ruchome gabinety stomatologiczne, bedą świadczyć  świadczyć usługi w Gminie Trzebieszów. W województwie lubelskim dentobus działa od kwietnia.

Dentobusy, czyli ruchome gabinety stomatologiczne, będą dyżurowały w następujących terminach:
 
Szkoła Podstawowa w Trzebieszowie Drugim:
w dniach 10 maja, 13-17 maja, 20-22 maja w godzinach 8-14
 
Szkoła Podstawowa w Dębowicy:
w dniach 23-24 maja, 27-29 maja,  w godzinach 8-14
Szkoła Podstawowa w Celinach:
w dniach 30-31 maja, w godzinach 8-14
 
Szkoła Podstawowa w Szaniawach
w dniach 3-5 czerwca 2019 r. (75 uczniow)
 
Szkoła Podstawowa w Jakuszach
w dniach 6-7 czerwca 2019 r. (50 uczniów)
 
Szkoła Podstawowa w Mikłusach
w dniach 10-12 czerwca 2019 r.  (70 uczniów)
 

źródło:
http://www.nfz-lublin.pl/uimg/pdf/Harmonogram_dentobus_maj_2019_1.pdf
https://www.nfz-lublin.pl/
 
środa, 08 Maja 2019

Pomoc dla Kół Gospodyń Wiejskich w 2019 r.

 
Logo ARiMRW związku z wejściem w życie 7 maja 2019 r. rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz rozliczania przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomocy finansowej z budżetu państwa dla kół gospodyń wiejskich oraz jej wysokości (Dz. U. poz. 827), Koła Gospodyń Wiejskich również w 2019 r. będą mogły otrzymać pomoc Agencji przeznaczoną na prowadzenie przez nie działalności statutowej. 

Nabór wniosków rozpoczyna się z dniem wejścia w życie przepisów rozporządzenia, a pomoc będzie przyznawana do wyczerpania środków. Na ten cel została przeznaczona kwota 40 mln. zł.

wniosek składany jest do Agencji w Łukowie !!!

Wniosek o pomoc:
(WYPEŁNIENIE ZAJMUJE 5 MINUT, mając dane Koła) !!!!!

Najlepiej złożyć dziś tj. w środe lub w czwartek, bo pula jest do wyczerpania środków - 40 mln na cała Polskę !!!

Instrukcja wypełniania wniosku o pomoc - otwórz

Sprawozdanie z wydatkowania pomocy - otwórz

wtorek, 07 Maja 2019

Informacja o spisie wyborców w Gminie Trzebieszów w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

 
 
wtorek, 07 Maja 2019

Postanowienie nr 57/2019 Komisarza Wyborczego w Lublinie IV z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

 
poniedziałek, 06 Maja 2019

Świętujemy rocznice uchwalenia Konstytucji 3 Maja

W rocznicę Konstytucji 3 Maja odbył się już Trzeci Rodzinny Rajd Rowerowy drogami Naszej Gminy.

(więcej…)

poniedziałek, 06 Maja 2019

Nabór do programu usuwania azbestu

Wójt Gminy Trzebieszów informuje, że że kolejny nabór  Zgłoszeń lokalizacji odbędzie się w dniach 6-24 maja 2019 r.

(więcej…)

poniedziałek, 29 Kwietnia 2019

ZAWIADOMIENIE

            Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zawiadamiam niniejszym, że w dniu   30 kwietnia 2019r. (wtorek) o godz. 1500 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Trzebieszów odbędzie się VII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Trzebieszów.

Przewidywany jest następujący porządek:

 1. Otwarcie VII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Trzebieszów i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z VI Sesji Rady Gminy Trzebieszów.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
 5. Podjecie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 6. Zamknięcie obrad VII Sesji Rady Gminy Trzebieszów.

Proszę o punktualne i niezawodne przybycie.

 

                                                               Przewodniczący Rady Gminy Trzebieszów

                                                                           /-/                                    

                                                               Andrzej Nurzyński

poniedziałek, 29 Kwietnia 2019

Wyniki wyboru ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminnych o charakterze pożytku publicznego w 2019 roku

ZARZĄDZENIE NR 29/2019
WÓJTA GMINY TRZEBIESZÓW

z dnia 29 kwietnia 2019 roku

w sprawie wyboru ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminnych o charakterze pożytku publicznego w 2019 roku

 Działając na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie     (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

 • 1. Dokonuję wyboru ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej   w 2019 roku wyszczególnionych w Załączniku do zarządzenia.
 • 2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

(więcej…)

poniedziałek, 29 Kwietnia 2019

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze dla jednostek OSP z terenu Gminy Trzebieszów

W dniu 28 kwietnia 2019 roku w miejscowości Karwów, odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze dla jednostek OSP z terenu Gminy Trzebieszów.

(więcej…)

poniedziałek, 29 Kwietnia 2019

Wybory do europarlamentu w dniu 26 maja br – Informacja w związku z RODO

Tożsamość administratora

Administratorem danych osobowych jest Krajowe Biuro Wyborcze reprezentowane przez jego Szefa, z siedzibą w Warszawie (00-902), przy ul. Wiejskiej 10.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail: iodo@kbw.gov.pl lub korespondencyjnie na adres: Krajowe Biuro Wyborcze, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

(więcej…)

poniedziałek, 29 Kwietnia 2019

Obowiązkowa ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków (przedłużony termin do 20 maja 2019 roku)

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dalej ustawa UCPG (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym zwracamy się do właścicieli oraz użytkowników nieruchomości na terenie Gminy Trzebieszów o wypełnienie druku zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie osobiście lub pocztą elektroniczną  do siedziby Urzędu Gminy Trzebieszów lub do sołtysa wsi w terminie do 20 maja 2019 roku.

Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Gminy Trzebieszów, u sołtysów wsi lub na stronie internetowej: http://www.trzebieszow.gmina.pl.

Prosimy mieszkańców o współpracę oraz udzielanie informacji niezbędnych do dokonania aktualizacji ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

Termin przedłużony ze względu na to, aby było można łącznie zgłoszenie złożyć z podatkiem.

piątek, 26 Kwietnia 2019

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Lublinie IV z dnia 26 kwietnia 2019 r. (o losowanie członków obwodowych komisji wyborczych)

INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Lublinie IV

z dnia 26 kwietnia 2019 r.

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. ? Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684), w celu powołania w gminie Trzebieszów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r., Komisarz Wyborczy w Lublinie IV informuje, co następuje:

(więcej…)

piątek, 26 Kwietnia 2019

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Trzebieszów z dnia 26 kwietnia 2019 roku

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Trzebieszów

z dnia 26 kwietnia 2019 roku

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684) Wójt Gminy Trzebieszów przekazuje informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.:

(więcej…)