Aktualności

czwartek, 12 Grudnia 2019

XV Sesja Rady Gminy Trzebieszów

    Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.) zawiadamiam niniejszym, że w dniu 19 grudnia 2019r. (czwartek) o godz. 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Trzebieszowie, odbędzie się XV Sesja Rady Gminy Trzebieszów.

WIĘCEJ: https://portal.posiedzenia.pl/trzebieszow?

Przewidywany jest następujący porządek:

 1. Otwarcie XV Sesji Rady Gminy Trzebieszów i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 1. Przyjęcie protokołu z XIV Sesji Rady Gminy Trzebieszów.
 2. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (XV/97/19).
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2020 rok (XV/98/19).
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
  na 2020 rok (XV/99/19).
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego (XV/100/19).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Trzebieszów na rok szkolny 2019/2020 (XV/101/19).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych (XV/102/19).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Trzebieszów do realizacji Programu ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej? -  edycja 2019-2020 realizowanego
  ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (XV/103/19).  
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Trzebieszów
  na 2020 rok (XV/104/19).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy (XV/105/19).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Trzebieszów (XV/106/19).
 13. Informacje ? wolne wnioski.
 14. Zamknięcie obrad XV Sesji Rady Gminy Trzebieszów.

                                                                                                 

Przewodniczący Rady Gminy Trzebieszów                                    

 /-/

 Andrzej Nurzyński

piątek, 06 Grudnia 2019

Gmina Trzebieszów włączyła się do 20-tej akcji Polacy-Rodakom

W odpowiedzi na zaproszenie Senatora Stanisława Gogacza mieszkańcy Gminy Trzebieszów włączyli się do udziału - już w 20 - tej - edycji Akcji Polacy - Rodakom.

W akcji wzięli udział pracownicy Urzędu Gminy Trzebieszów, Zakładu Gospodarki Komunalnej oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebieszów przekazując kilkadziesiąt kilogramów pomocy żywnościowej dla Polaków na Wschodzie.

Bardzo nas cieszy także duże zaangażowanie się uczniów naszych szkół, którzy przekazali artykuły spożywcze oraz drobne zabawki dla naszych rodaków. Wiemy też o indywidualnych darowiznach potrzebnych rzeczy.

Serdecznie dziękujemy  za zaangażowanie i pomoc.

W imieniu Pana Senatora  

Serdecznie zapraszamy

na uroczystość oficjalnego przekazania dla Polaków zza Wschodniej Granicy biało - czerwonych paczek świąteczno - noworocznych przygotowanych w ramach 20 - tej Akcji Polacy - Rodakom, która będzie miała miejsce

w Sobotę 07 Grudnia 2019 roku w Lublinie

w Lubelskim Centrum Edukacji Zawodowej im. K. K. Baczyńskiego przy ul. Magnoliowej 8.

Spotkanie rozpocznie się o godz. 10.00 czasu polskiego

(więcej…)

piątek, 06 Grudnia 2019

Nasi dzielnicowi

(więcej…)

czwartek, 05 Grudnia 2019

Mikołajki w Trzebieszowie

czwartek, 05 Grudnia 2019

UWAGA: ZMIANA GODZIN PRACY URZĘDU GMINY TRZEBIESZÓW

środa, 27 Listopada 2019

Zbiórka mebli, łóżek, wykładzin, dywanów i tekstylii w Gminie Trzebieszów (2-6 grudnia 2019))

Informujemy mieszkańców Gminy Trzebieszów o przeprowadzeniu zbiórki:

Mebli, łóżek, wykładzin, dywanów i tekstylii:                         

w dniu 02 grudnia 2019 r. w miejscowościach:

Trzebieszów Pierwszy, Trzebieszów Drugi, Trzebieszów, Karwów.


w dniu 03 grudnia 2019 r. w miejscowościach:

Szaniawy-Poniaty, Szaniawy-Matysy, Dębowica


w dniu 04 grudnia 2019 r. w miejscowościach:

Nurzyna, Świercze, Celiny, Popławy-Rogale.


w dniu 05 grudnia 2019 r. w miejscowościach:

Gołowierzchy, Wólka Konopna, Mikłusy, Płudy, Zaolszynie, Zembry, Wierzejki.


w dniu 06 grudnia 2019 r. w miejscowościach:

Dębowierzchy, Jakusze, Kurów, Leszczanka, Wylany, Trzebieszów-Kolonia.


 Proszę o ich wystawienie do godz. 700 przed własną posesję.

 

wtorek, 26 Listopada 2019

Segregacja odpadów w Gminie Trzebieszów. Harmonogram i jak prawidłowo segregować odpady

INFORMACJA

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW w ROKU 2019

POBIERZ

 

WYSTAWIANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH  PRZED POSESJĄ 
DO GODZINY 7.00

Informacja o kontroli segregacji odpadów komunalnych. W związku ze zgłaszaną przez firmę odbierająca odpady komunale niewłaściwą segregacją odpadów, przedstawiciele Gminy oraz Międzygminnego Związku Komunalnego z siedzibą w Międzyrzecu Podlaskim, prowadzić będą na terenie Gminy kontrole prawidłowej segregacji odpadów. Analiza sprawozdań składanych przez firmę odbierającą odpady komunalne wykazała, że masa odpadów segregowanych jest niska w porównaniu do ilości osób deklarujących segregację, co będzie skutkować nieosiągnięciem przez gminę wymaganego poziomu odzysku oraz podwyższeniem stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości na koszu lub worku zostanie umieszczona naklejka, informująca właściciela nieruchomości o złej segregacji: -Stwierdzono brak selektywnej zbiórki - dokonaj ponownej segregacji. Odpady po ponownej segregacji zostaną odebrane w kolejnym terminie zgodnie z harmonogramem obowiązującym na terenie Gminy. W przypadku dwukrotnego w ciągu roku stwierdzenia nieprawidłowości segregacji odpadów, zostanie wszczęte postępowanie w celu wydania właścicielowi nieruchomości decyzji określającej wysokość opłaty, jak za odpady niesegregowane.

POBIERZ PLIK PDF

czwartek, 21 Listopada 2019

21 listopada Dzień Pracownika Socjalnego

środa, 20 Listopada 2019

Przebudowa drogi wojewódzkiej w Trzebieszowie Drugim. Stan na 20 listopada br.

(więcej…)

wtorek, 19 Listopada 2019

Badania mammograficzne

wtorek, 19 Listopada 2019

Informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych – ODPADY

https://bdo.mos.gov.pl

www.https://bdo.mos.gov.pl


piątek, 15 Listopada 2019

Pośmiertny awans na ppor pierwszego dowódcy ORP “Nurek” chor. Wincentego Tomasiewicza z Nurzyny.

13 listopada w Centralnej Bibliotece Wojskowej w Warszawie odbył się sympozjum naukowe pt. 100-lecie służby nurków w Polskiej Marynarce Wojennej w ramach którego pośmiertny awans na pierwszy stopień oficerski otrzyma pierwszy dowódca ORP "Nurek" chor. Wincenty Tomasiewicz pochodzący z Nurzyny.  w sympozjum brali udział przedstawiciele Wojska Polskiego, władz gminy Trzebieszów, druhowie OSP Nurzyna  oraz rodzina śp. W. Tomasiewicza a także młodzież ze szkół mundurowych. 

Pośmiertny awans na stopień podporucznika chor. mar Wincentego Tomasiewicza odebrała z rak przedstawicieli WP, płk dr Zdzisława Małkowskiego, Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Warszawie, Pani Iwona Kubik, wnuczka Wincentego Tomasiewicza. 

(więcej…)

piątek, 15 Listopada 2019

Numeracja nieruchomości. Obowiązki właścicieli

piątek, 15 Listopada 2019

Ogłoszenia o naborze nr 5/2019 i 6/2019

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 ?Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność? na operacje z zakresu Podejmowanie działalności gospodarczej przyczyniającej się do zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej i Rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny. Szczegóły na stronie internetowej www.lgdrazem.pl/, w zakładce Nabory.

piątek, 15 Listopada 2019

Uroczystości 101 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę w naszej gminie.

11 listopada 2019 roku uroczyście uczciliśmy 101 rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Obchody rozpoczęły się Mszą Świętą w intencji Ojczyzny.

(więcej…)