Rodzina 500+

Maluch+

Karta Dużej Rodziny

Dobry start

Mama 4+

Opieka 75+

Posiłek w szkole i w domu

Emerytura+

 Brexit

Więcej spraw załatwisz na stronach:
Więcej spraw załatwisz na stronach:
Więcej spraw załatwisz na stronach:

DRUKI DO POBRANIA

 

 

URZĄD GMINY TRZEBIESZÓW

DODATEK WĘGLOWY

 1. WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TYTUŁU WYKORZYSTYWANIA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA
 2. WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU DLA NIEKTÓRYCH PODMIOTÓW NIEBĘDĄCYCH GOSPODARSTWAMI DOMOWYMI Z TYTUŁU WYKORZYSTYWANIA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA
  2a.
  Wskazówki, jak wypełnić wniosek o wypłatę dodatku DLA NIEKTÓRYCH PODMIOTÓW NIEBĘDĄCYCH GOSPODARSTWAMI DOMOWYMI Z TYTUŁU WYKORZYSTYWANIA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA

OŚWIATA

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Pobierz Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
Pobierz Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis;
Pobierz Zgłoszenie zawarcia umowy z pracownikiem młodocianym;
Pobierz Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika,
Pobierz Oświadczenie pomoc publiczna – przedsiębiorca, rolnik, rybak
Pobierz Oświadczenie potwierdzające miejsce zamieszkania młodocianego pracownika.
Pobierz
 • Zarządzenie w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół
 • Wniosek  o zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego i opiekuna w roku szkolnym 2021 – 2022


ODPADY 2022

POBIERZ – DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

POBIERZ– ZAŁĄCZNIK DEK 1 – Zestawienie danych o pozostałych współwłaścicielach nieruchomości

Referat Rozwoju Gospodarczego

——– Zgłoszenie  instalacji, której użytkowanie nie wymaga pozwolenia (w tym przydomowej oczyszczalni ścieków)
Pobierz Wniosek – zgłoszenie instalacji, której użytkowanie nie wymaga pozwolenia
Pobierz Formularz informacyjny odpady rolnicze
 
——– Ustalanie warunków zabudowy i inwestycji celu publicznego
Pobierz Wniosek o ustalenie warunki zabudowy albo inwestycji celu publicznego  (doc)
——– Zaświadczenie z planu zagospodarowania
Pobierz Wniosek o wydanie zaświadczenie z planu zagospodarowania
Wniosek o nadanie numeru budynku (porządkowego)
Pobierz Wniosek o nadanie numeru budynku (porządkowego)
——– Usunięcie drzewa lub krzewu
Pobierz Zgłoszenie zamiaru dokonania usunięcia drzew rosnących na terenie nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej
Pobierz Wniosek na usunięcie drzew lub krzewów dla pozostałych niż osób fizycznych usuwanych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej
Pobierz Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego fakt posiadania plantacji choinek
——- Ochrona środowiska
Pobierz Zgłoszenie zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków – WORD
Pobierz Zgłoszenie zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków – PDF
Pobierz Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku przeciwwskazań do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków
Pobierz Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
Pobierz
 • ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB)  LUB PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
 • Wniosek o dofinansowanie przydomowej oczyszczalni ścieków
 • Regulamin udzielania dotacji z budżetu Gminy Trzebieszów na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków
 • Uchwała Rady Gminy
Pobierz Wniosek – Rejestr Działalności Regulowanej
 
——– AZBEST
Pobierz
 • Oświadczenie o braku sprzeciwu Starostwa – Azbest
 • Oświadczenie o demontażu azbestu
 • Informacja w sprawie wyrobów zawierających azbest
 • Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest
 • Zgłoszenie odpadów zawierających azbest, które powstaną w wyniku realizacji przedsięwzięcia, celem ich odbioru i utylizacji
——– Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Ochotnicze Straże Pożarne

 

 

  

OSP
Pobierz
 1. OŚWIADCZENIE O WYPŁACIE EKWIWALENTU NA KONTO BANKOWE
 2. ZESTAWIENIE ZBIORCZE DO WYLICZENIA EKWIWALENTU PIENIĘŻNEGO ZA UDZIAŁ W DZIAŁANIU ORAZ AKCJI RATOWNICZEJ OSP
 3. POTWIERDZENIE UDZIAŁU W DZIAŁANIU RATOWNICZYM/AKCJI RATOWNICZEJ
 4. ZESTAWIENIE ZBIORCZE DO WYLICZENIA EKWIWALENTU PIENIĘŻNEGO ZA UDZIAŁ W SZKOLENIU ORAZ ĆWICZENIU  OSP
 5. ZESTAWIENIE ZBIORCZE DO WYLICZENIA EKWIWALENTU PIENIĘŻNEGO ZA UDZIAŁ W DZIAŁANIU ORAZ AKCJI RATOWNICZEJ OSP
POBIERZ ZASADY PRZYGOTOWANIA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH DO UDZIAŁU W DZIAŁANIACH RATOWNICZYCH
POBIERZ Rekomendacje do procesu przygotowania osób w wieku 16-18 lat, do udziału w działaniach ratowniczych w ramach działalności Ochotniczych Straży Pożarnych RP (wersja 2.0)

 

 

 

Referat Finansowo-Księgowy

Podatki i opłaty lokalne (www.podatki.gov.pl)
Informujemy, że od 01.07.2019 r. obowiązują nowe wzory informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny. Formularze dostępne są na stronie Ministerstwa Finansów pod adresem: https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/
Pobierz Formularze – w tym miejscu znajdziesz formularze do druku dotyczące podatków i opłat lokalnych
Pobierz UCHWAŁA NR XXVIII/163/2020 RADY GMINY TRZEBIESZÓW z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Trzebieszów na rok 2021
Pobierz Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021
———- Podatek od nieruchomości
Pobierz Deklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1)
Pobierz Informacja w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1)
Pobierz Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych
Pobierz Dane o nieruchomościach ZN-1/A
Pobierz Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości ZN-1/B
Pobierz Uchwała nr II/15/18 Rady Gminy Trzebieszów z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
———- Podatek rolny
Pobierz Deklaracja na podatek rolny DR-1
Pobierz Informacja w sprawach podatku rolnego IR-1
Pobierz Dane o nieruchomościach rolnych ZR-1/A
Pobierz Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym ZR-1/B
Pobierz Informacja o gruntach
———- Podatek leśny
Pobierz Deklaracja na podatek leśny DL-1
Pobierz Informacja w sprawie podatku o lasach IL-1
Pobierz Informacja o lasach
Pobierz Dane o nieruchomościach leśnych ZL-1/A
Pobierz Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym ZL-1/B
——— Podatek od środków transportu
Pobierz Uchwała Rady Gminy Trzebieszów nr XXVIII/165/20 z dn. 26 listopada 2020 r. w sprawie stawek podatku od środków transportu.
Pobierz Deklaracja na podatek od środków transportowych
Pobierz Załącznik do DT-1
——— Podatek akcyzowy w rolnictwie
Pobierz Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa rolniczego
Pobierz Załącznik do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
Pobierz Informacje na temat zwrotu podatku akcyzowego
Pobierz Załącznik akcyza – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc
Pobierz Oświadczenie
———- Działalność gospodarcza
Wejdź Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej
Pobierz Formularze / wnioski
Pobierz Formularz CEIDG-1
———- Deklaracja na odpady komunalne
Pobierz Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Pobierz Klauzula Informacyjna RODO

 

Referat Społeczno-Administracyjny

———- Zezwolenia na alkohol
Pobierz Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (doc)
Pobierz Oświadczenie o wysokości sprzedaży napojów alkoholowych w punkcie handlowym (doc)
———– Dokumenty i dane osobowe
Wejdź www.obywatel.gov.pl
———– Ewidencja Ludności
Wejdź Uzyskaj dowód osobisty
Pobierz Wniosek o wydanie dowodu osobistego
Wejdź Uzyskaj dowód osobisty dla dziecka lub podopiecznego  
Wejdź Zgłoś utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego dziecka lub innej osoby – unieważnij dowód  
Pobierz Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego
Dowód osobisty – informacje
Sprawdź swoje dane w Rejestrze Dowodów Osobistych  
Sprawdź, czy dowód osobisty jest gotowy  
Sprawdź, czy dowód osobisty jest unieważniony lub zawieszony 
Uzyskaj dowód osobisty  
———– Profil zaufany
Załóż profil zaufany 
Załóż tymczasowy profil zaufany 
———– Paszport
———- PESEL
———— Wybory  (samorząd, parlament , europarlament)
Pobierz Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców wraz z deklaracją,
———— Urząd Stanu Cywilnego
Wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego
wniosek o zaświadczenie o stanie cywilnym
Uzyskaj zaświadczenie o stanie cywilnym
Odpis aktu stanu cywilnego – informacje ogólne
Skorzystaj z pomocy dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie
Wróć do nazwiska noszonego przed ślubem
Wróć do nazwiska noszonego przed ślubem
Uzyskaj odpis aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu)
Zrób fotokopię papierowego aktu stanu cywilnego
Sprawdź, co zrobić, jeśli jesteś świadkiem przemocy w rodzinie
Skorzystaj z darmowej pomocy prawnej
Wejdź w Łukowie
Wejdź w Staoczku Łukowskim