Informujemy o realizacji przez Gminę Trzebieszów zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 102301L od km 0+000 do km 0+641 w miejscowości Nurzyna.

Zadanie to dofinansowane jest ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

  • Całkowita wartość inwestycji wynosi:  1 265 873,44 zł.
  • Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:  759 524,06 zł.
  • Kwota wkładu własnego stanowi: 506 349,38 zł.

Data podpisania umowy o dofinansowanie zadania: 15.11.2023 r.

Zadanie obejmuje wykonanie przebudowy drogi gminnej nr 102301 L w miejscowości Nurzyna na odcinku od  km 0+000 do km 0+641. Zaprojektowano zmiany w rozwiązaniach sytuacyjnych drogi polegające na obustronnym poszerzeniu o nieregularnej szerokości istniejącej jezdni do 5,5 m wraz ze zmianą geometrii łuków. Istniejąca nawierzchnia zostanie wykorzystana jako podbudowa dla warstwy wyrównawczej i ścieralnej. Przekrój drogowy jezdni na odcinku od km 0+494 do km 0+641 umocniony obustronnym poboczem o szerokości 0,75m z kruszywa łamanego. Od km 0+000 do km 0+481 zaprojektowano zmiany w rozwiązaniach sytuacyjnych drogi polegające na wykonaniu chodnika. Od km 0+000 do km 0+385 zaplanowano odwodnienie w postaci kanalizacji deszczowej, zaś od km 0+385 do km 0+641 odwodnienie powierzchniowe.

 

 

 

 

Informujemy, o realizacji zadania  Gminy Trzebieszów pn. Przebudowa drogi gminnej nr 102320L Trzebieszów-Dębowierzchy.

Zadanie to zostało dofinansowane ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

  • Całkowita wartość inwestycji wynosi:  2 177 932,48 zł.
  • Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:  988 966,00 zł.
  • Kwota wkładu własnego stanowi: 1 188 966,48 zł.

 

W efekcie realizacji projektu uzyskaliśmy przebudowę drogi o długości 2948 mb. Zadanie obejmowało na odcinku  od  km 0+008,31  do km  0+684,23 obustronne poszerzeniu o nieregularnej szerokości istniejącej jezdni do 6m wraz ze zmianą geometrii łuków. Istniejąca nawierzchnia została wykorzystana jako podbudowa dla warstwy wyrównawczej i ścieralnej. Od km  0+684,23 do 2+162,93 wykonano nawierzchnię dwuwarstwową z betonu asfaltowego o szerokości 5m, na dwuwarstwowej podbudowie. Przekrój drogowy jezdni został umocniony obustronnym poboczem o szerokości 0,75m z kruszywa łamanego. Od  km 2+162,93  do km  2+948,41 uzyskano  obustronne poszerzenie                z nieregularnej szerokości do szerokości 6m. Istniejąca nawierzchnia o szerokości 5m została wykorzystana jako podbudowa dla warstwy wyrównawczej i ścieralnej.

W wyniku realizacji projektu poprawiło się bezpieczeństwo poprzez uporządkowanie geometrii              i poszerzenie jezdni.