Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID 19

Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” POPC.05.01.00-00-0001/21-00
realizacja w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU
Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

 

OPIS PROJEKTU
Gmina Trzebieszów  złożyła wniosek o grant w I rundzie naboru wniosków w konkursie  „Cyfrowa Gmina”  w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU.  Wniosek został pozytywnie oceniony przez Komisję Przyznającą Granty oraz otrzymał maksymalną intensywność dofinansowania (100% kosztów kwalifikowalnych) w kwocie: 219 600 zł.

Cele projektu:

Poszczególne działania będą realizowane w ramach trzech modułów:
– cyfryzacja,
– zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych,
– wymiana sprzętu komputerowego i zapewnienie bezpieczeństwa danych

Efekty projektu:
– wzrost potencjału cyfrowego gminy,
– wzrost poziomu cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych,
– doposażenie gminy w zasoby IT (sprzęt, licencje),
– poprawa jakości bezpieczeństwa pamięci masowej zapewniające bieżący backup danych, archiwizację i przechowywanie danych zgodnie z wymaganiami KRI

Realizacja grantu przyczyni się do ograniczenia negatywnych skutków społecznych, gospodarczych oraz edukacyjnych wywołanych przez pandemię COVID-19.

WARTOŚĆ  DOFINANSOWANIA
219 600 zł (100% kosztów kwalifikowalnych)
Projekt „Cyfrowa gmina” jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.
Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.

TERMIN REALIZACJI 
do dnia  30 września 2023 r.

LINKI
Program Polska Cyfrowa: https://www.polskacyfrowa.gov.pl
Projekt Cyfrowa Gmina: https://www.gov.pl/web/cppc/cyfrowa-gmina
Portal Funduszy Europejskich: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl
Zgłaszanie incydentów bezpieczeństwa: https://incydent.cert.pl
Informacje nt. cyberbezpieczeństwa (realizacja zadania wynikającego z art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa): Gmina Trzebieszów