Aktualności

piątek, 22 października 2021

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebieszów

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.), zawiadamiam:

1) o podjęciu przez Radę Gminy Trzebieszów uchwały nr XIX/129/20 z dnia 2 kwietnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebieszów. Opracowywane studium obejmuje cały obszar Gminy Trzebieszów,

2) o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. studium.

Zainteresowani mogą składać wnioski do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebieszów oraz prognozy oddziaływania na  środowisko w terminie do dnia 26 listopada 2021 r. w jednej z następujących form:

– na piśmie w Urzędzie Gminy Trzebieszów, Trzebieszów Drugi 89, 21-404 Trzebieszów,

– drogą pocztową na ww. adres urzędu,

– drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP Urzędu Gminy Trzebieszów lub na adres poczty elektronicznej sekretariat@trzebieszow.gmina.pl (bez konieczności opatrywania kwalifikowanym podpisem elektronicznym),

– ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Trzebieszów, Trzebieszów Drugi 89, 21-404 Trzebieszów.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.  

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Trzebieszów.

 

Wniosek do pobrania

                                                                                      Wójt Gminy Trzebieszów

                                                                                         /-/ Mirosław Szekalis

 

piątek, 22 października 2021

Pasowanie na pierwszoklasistów w Dębowicy

22 października odbyła się uroczystość ślubowania i pasowania na ucznia pierwszoklasistów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dębowicy .
Dzieci zaprezentowały swoje umiejętności recytując wierszyki i śpiewając piosenki. Pierwszoklasiści udowodnili również znajomość przepisów ruchu drogowego. Pięknie zaprezentowany program były dowodem, że dzieci są gotowe, aby przyjąć je do grona społeczności szkolnej.
Wprowadzeniem Sztandaru szkoły i odśpiewaniem Hymnu Państwowego rozpoczęły się oficjalne uroczystości ślubowania Pierwszaków. Po złożeniu ślubowania Pan dyrektor Krzysztof Kazana dokonał symbolicznego pasowania na ucznia. Pasuję Cię na ucznia mówił dotykając piórem – jak czarodziejską różdżką ramion swoich podopiecznych.
Serdeczne życzenia i gratulację pełnoprawnym uczniom złożył Wójt Gminy Trzebieszów Pan Mirosław Szekalis. Pan Wójt wręczył dzieciom upominki w postaci gry pamięciowej związanej z naszym regionem.
Następnie koleżanki i koledzy ze starszych klas życzyli pierwszoklasistom sukcesów w nauce oraz zapewnili o pomocy i opiece starszych kolegów w szkole i poza nią. Do życzeń dołączyli się również rodzice, którzy obdarowali swoje pociechy prezentami.
Poniżej link do galerii
pasowanie pierwszoklasistów Dębowica 2021
piątek, 22 października 2021

ĆWICZENIA ZGRYWAJĄCE OSP

W dniu 21 października 2021 roku w miejscowości Leszczanka, odbyły się ćwiczenia zgrywające z udziałem jednostek OSP z terenu gminy Trzebieszów.

            Miejscem działań był teren lasku na drodze Leszczanka-Jakusze. W ćwiczeniach udział wzięli strażacy Państwowej Straży Pożarnej z Łukowa, policjanci Komendy Powiatowej Policji w Łukowie, strażacy ochotnicy z OSP Celiny, OSP Karwów, OSP Kurów, OSP Nurzyna, OSP Popławy-Rogale, OSP Szaniawy-Matysy, OSP Szaniawy-Poniaty, OSP Trzebieszów, OSP Wierzejki, OSP Wylany, OSP Zembry.    

(więcej…)

piątek, 22 października 2021

XXXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Trzebieszów

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) zawiadamiam niniejszym, że w dniu 25 października 2021 r. (poniedziałek) o godz. 17.00 w trybie zdalnym odbędzie się XXXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Trzebieszów.

Przewidywany jest następujący porządek:

(więcej…)

czwartek, 21 października 2021

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE z 21.10.2021 r.

(więcej…)

środa, 20 października 2021

Program Poznaj Polskę w Gminie Trzebieszów

Gmina Trzebieszów otrzymała wsparcie finansowe na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia  Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: Poznaj Polskę.  


(więcej…)

środa, 20 października 2021

We współpracy siła (województwo – powiat- gmina)

Remont drogi wojewódzkiej mimo, że leży w gestii Zarządu Dróg Wojewódzkich to owoc współpracy Wójta Gminy Trzebieszów Mirosława Szekalis, Starosty Łukowskiego Dariusza Szustka i radnych powiatowych: Jacka Krzyszczaka, Józefa Głuchowskiego, Władysława Karasia i Bartłomieja Bryka oraz Radnego Sejmiku Województwa Lubelskiego Ryszarda Szczygła  z Zarządem Województwa Lubelskiego.


W dniu dzisiejszym (20 października ) Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Michał Mulawa wraz z Dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich  Pawłem Szumerą wizytowali remontowany odcinek drogi  nr 806 z Trzebieszowa do Karwowa. Droga wojewódzka, leży na sercu nie tylko władzom województwa, ale powiatu i gminy. Wójt Gminy wraz z radnym gminnym Leszkiem Grochowskim rozmawiali z gośćmi także o dalszym remoncie drogi, która będzie wykonana  w etapach, tj. remont drogi wraz z budową chodnika z Dębowicy do Łukowa oraz z Dębowicy do Trzebieszowa.  Są to inwestycje drogowe bardzo potrzebne naszej społeczności lokalnej.

(więcej…)

środa, 20 października 2021

Gminny Dzień Edukacji Narodowej

W czwartek, 14 października 2021 r. w Szkole Podstawowej im. ks. biskupa Junoszy Szaniawskiego w Szaniawach-Matysach odbyły się uroczyste Gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej. Na uroczystość przybyli przedstawiciele władz samorządowych: Wójt Gminy Trzebieszów Mirosław Szekalis, Przewodniczący Rady Gminy Trzebieszów Andrzej Nurzyński, przewodnicząca Komisji Oświatowej Anna Mościcka, radny Szaniaw – Poniat Janusz Jezierski, proboszcz parafii Szaniawy ks. Antonii Przybysz, dyrektor GZOSiP Ewa Domańska, dyrektorzy szkół i nauczyciele z terenu Gminy Trzebieszów,  nauczyciele emeryci, rodzice uczniów.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. ks. biskupa Junoszy Szaniawskiego w Szaniawach-Matysach Danuta Kornas powitała gości i złożyła wszystkim pracownikom oświaty życzenia, a także odczytała życzenia Lubelskiego Kuratora Oświaty

Następnie życzenia wszystkim pracownikom oświaty złożył wójt Gminy Trzebieszów Mirosław Szekalis oraz przewodniczący Rady Gminy Trzebieszów Andrzej Nurzyński.

 

(więcej…)

wtorek, 19 października 2021

DIAMENTOWE I ZŁOTE GODY w Trzebieszowie

Diamentowe i Złote Gody  to niezwykłe wydarzenie nie tylko dla Jubilatów, ale również dla ich rodzin oraz przyjaciół, to 60 i 50 lat nieprzerwanego, harmonijnego pożycia małżeńskiego. Prawdziwe, zgodne i dobre małżeństwo to takie, które przetrwa wszystkie życiowe zawieruchy, by po latach zyskać wzajemne zrozumienie, tolerancję i szacunek.

Pary małżeńskie z terenu Gminy Trzebieszów, które w 2021r. obchodziły Złote Gody, czyli okrągły jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego (12 par) oraz pary obchodzące w 2021 r.
Diamentowe Gody, czyli 60-lecie pożycia małżeńskiego (10 par) zostały zaproszone przez Wójta Gminy Trzebieszów oraz Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Trzebieszowie na jubileuszowe spotkanie, które odbyło się 19 października 2021 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Trzebieszowie.

Uroczystego aktu dekoracji medalami nadanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dla osób, które przeżyły 50 lat w związku małżeńskim, w dowód społecznego uznania dla trwałości małżeństwa i rodziny dokonał Wójt Trzebieszowa Pan Mirosław Szekalis wraz z Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Trzebieszowie Panią Renatą Nowik. Małżonkowie otrzymali dyplomy, okolicznościowe legitymacje z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego oraz kwiaty i upominki.

Po części oficjalnej wystąpił Kabaretu ZAŚCIANEK z Trzebieszowa, wprawiając wszystkich w wesoły nastrój.

(więcej…)

piątek, 15 października 2021

Uwaga na oszustów!

piątek, 15 października 2021

WAŻNA INFORMACJA!!!

czwartek, 14 października 2021

Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Trzebieszowie.

            

               W dniu 13 października 2021 roku w Gminnym Ośrodku Kultury  w Trzebieszowie odbyło się I posiedzenie nowowybranego Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP                        w Trzebieszowie.

            W spotkaniu udział wzięli członkowie Zarządu Oddziału Gminnego, Komisji Rewizyjnej oraz zaproszeni goście: Ryszard SzczygiełRadny Sejmiku Wojewódzkiego, Dariusz Szustek Starosta Łukowski, st. bryg. Szczepan Goławski Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, st. bryg. mgr inż. Tomasz MajewskiKomendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie, st. kpt. mgr inż. Sylwester GoławskiDowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Łukowie.

            Uhonorowano Druha Mirosława Szekalis-ustępującego wieloletniego Prezesa Oddziału Gminnego ZOSPR RP w Trzebieszowie, który pełnił tą funkcję przez 25 lat.

       

(więcej…)

czwartek, 14 października 2021

14 października Dzień Edukacji Narodowej

wtorek, 12 października 2021

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa! Sezon grzewczy 2021-2022

?Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!?, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.

Sezon grzewczy 2021-2022 ? 1 października 2021 ? 31 marca 2022
(więcej…)

?Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!?, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.

Sezon grzewczy 2021-2022 ? 1 października 2021 ? 31 marca 2022
(więcej…)

poniedziałek, 11 października 2021

Kondolencje

Skip to content