Gminna Biblioteka Publiczna w Trzebieszowie, Trzebieszów Drugi 31, 21-404 Trzebieszów,
mail: [email protected]

AKTUALNOŚCI

 

 

KADRA

 • Alina Majewska – dyrektor
 • Jadwiga Celińska – starszy bibliotekarz

CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI

 1. Biblioteka służy zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury.
 2. Do zadań Biblioteki należy :
  1. gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych ,
  2. udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany międzybibliotecznej, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych ,
  3. prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej,
  4. popularyzacja książki i czytelnictwa oraz dorobku kulturalnego Gminy,
  5. organizowanie form pracy z czytelnikiem i mieszkańcami służących popularyzacji sztuki, nauki i dorobku kulturowego gminy,
  6. współdziałanie z bibliotekami innych sieci , instytucjami kultury, organizacjami , stowarzyszeniami w zakresie rozwijania i zaspokajania potrzeb edukacyjnych oraz kulturalnych społeczności Gminy,
  7. tworzenie i udostępnianie komputerowych baz danych,
  8. prowadzenie działalności edukacyjnej.

Gminna Biblioteka Publiczna w Trzebieszowie jest samorządową instytucją kultury,  z siedzibą w Trzebieszowie Drugim, której Organizatorem jest Gmina Trzebieszów.

Z dniem 1.01.2021 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Trzebieszowie została wyłączona ze struktur Gminnego Ośrodka Kultury w Trzebieszowie i od tego dnia działa jako odrębna jednostka[1].

Biblioteka służy zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury. Realizuje zadania takie jak:

 • gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych;
 • udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz;
 • prowadzenie wymiany międzybibliotecznej, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży;
 • popularyzacja książki i czytelnictwa oraz dorobku kulturalnego gminy.

Gminna Biblioteka Publiczna w Trzebieszowie jest to miejsce wielu możliwości, otwarte i dostępne dla wszystkich, gdzie mieszkańcy mogą ciekawie i kreatywnie spędzić czas. Organizujemy spotkania autorskie, warsztaty dla dzieci i młodzieży, konkursy, wystawy. Prowadzimy działania promujące czytelnictwo i odpowiadamy na potrzeby mieszkańców. Promujemy czytelnictwo wśród najmłodszych – organizujemy lekcje biblioteczne oraz zajęcia plastyczne dla przedszkoli i szkół z całego terenu naszej gminy. Nieprzerwanie zapewniamy dostęp do nowości wydawniczych, biorąc przy tym pod uwagę sugestie czytelników. Nasze działania kształtują nawyki czytelnicze dzieci i rozbudzają potrzebę kontaktu z książką. Współpracujemy z lokalnymi instytucjami i stowarzyszeniami. Nasza biblioteka bierze czynny udział w ogólnopolskich akcjach takich jak: Cała Polska Czyta Dzieciom , Noc Bibliotek, Narodowe Czytanie, Tydzień Bibliotek, Odjazdowy Bibliotekarz i wielu innych. Organizowaliśmy akcje ferie i lato w bibliotece dla dzieci i młodzieży. Włączaliśmy się czynnie we wszystkie inicjatywy kulturalne organizowane na terenie naszej gminy.

Gminna Biblioteka Publiczna w Trzebieszowie prowadzi wieloraką działalność kulturalno-edukacyjną. Organizuje min. konkursy literackie, plastyczne, wystawy, spotkania czytelnicze, zajęcia z dziećmi. Biblioteka jest miejscem promującym dorobek społeczności lokalnej.

Biblioteka dysponuje obecnie księgozbiorem, który liczy 13 048 wol. , na który składa się : literatura piękna dla dorosłych , dzieci i młodzieży, lektury szkolne, literatura niebeletrystyczna (popularna i fachowa z różnych dziedzin) , księgozbiór podręczny i prasa udostępniane na miejscu.

W 2022 r. Biblioteka zorganizowała:

– konkurs: 

 • ,,Najlepszy czytelnik Roku „
 • tematyczne wystawy z okazji ważnych świąt i rocznic państwowych :,, Powstanie styczniowe”, ,, Dzień Żołnierzy Wyklętych”, ,,Konstytucji 3 Maja”, ,,Akcja Mitropa”.
 • warsztaty plastyczne połączone z głośnym czytaniem i promocją czytelnictwa:
 • wielkanocne, wiosenne, walentynkowe,  Dzień Mamy i Taty, bożonarodzeniowe – ogółem 10 spotkań z różnymi grupami wiekowymi
 • lekcje biblioteczne połączone z promocją książki, czytelnictwa i zajęciami plastycznymi – 17 spotkań
 •  spotkanie autorskie z  Panią Ewą Szymańską i Joanną Jax
 • wyjazdowa biblioteka – promocja biblioteki w świetlicy wiejskiej, zajęcia plastyczne oraz zabawy literackie
 • rajd rowerowy „Odjazdowy Bibliotekarz”
 • uroczyste podsumowanie akcji „Mała książka – wielki człowiek”
 • cykliczne spotkania „Klubu Małego Czytelnika”
 • przedstawienie teatralne „Zimowa opowieść”
 • wyjazdy do kina
 • Dzień Dziecka w bibliotece – zabawy, zagadki, rebusy i łamigłówki
 • zajęcia plastyczno – czytelnicze połączone z promocją czytelnictwa organizowane w rocznice międzynarodowych wydarzeń:   
 1. Tydzień Głośnego Czytania
 2. Cała Polska Czyta Dzieciom
 3. Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek
 4. Dzień Kubusia Puchatka
 5. Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci
 6. Światowy Dzień Kota
 7. Międzynarodowy Dzień Teatru
 8. Światowy Dzień Książki
 9. Dzień Czerwonego Kapturka
 10. Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania
 11. Dzień Pluszowego Misia
 12. Dzień Kredki

W 2022 roku zakupiono nowości wydawnicze wg wykazu:

 

Wyszczególnienie Ilość zakupionych wol. w 2022 r. Kwota wydatkowana
1. Wydatki na zakup nowości wydawniczych ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 305 6460,00
2.Wydatki na zakup nowości wydawniczych w ramach wkładu własnego 662 12000,00
Łączne wydatki na zakup nowości wydawniczych ze środków finansowych MKiDN i w ramach dotacji Organizatora (suma poz. 1 i 2) 967 18460,00

Zakupy nowości wydawniczych do biblioteki w ramach dotacji Organizatora i dotacji w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025

Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych, Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych zostały w pełni zrealizowane. Ogólnie w 2022 roku do biblioteki przybyło 1007 wol. , z czego 40 wol. to dary otrzymane od czytelników. Ogólna struktura wpływów w 2022 roku ze względu na rodzaj literatury przedstawia się następująco: dla dorosłych 246 wol. , dla dzieci 729 wol. , literatura niebeletrystyczna 32 wol. Przy wyborze zakupu nowości wydawniczych do biblioteki, kierowano się między innymi preferencjami oraz propozycjami czytelników oraz korzystną ofertą finansową proponowaną na rynku wydawniczym. Zakupiona literatura pozwoliła wzmocnić pozycję Biblioteki

w społeczności lokalnej. W większym stopniu zachęciła czytelników do korzystania z naszych zbiorów, co przełożyło się na zwiększenie ilości wypożyczeń. Biblioteka zakupiła również książki z dużą czcionką aby ułatwić czytanie osobom starszym.

Dane dotyczące biblioteki.

Wyszczególnienie Stan na 31.12.2022 r.
1. Liczba czytelników na 100 mieszkańców 7,8
2. Liczba zakupionych książek na 100 mieszkańców 14,0
3. Liczba wypożyczeń książek na 100 mieszkańców 141,0
4. Liczba woluminów na 100 mieszkańców 304,0

 

Księgozbiory 2022.

Wyszczególnienie

 

Stan na 31.12.2022 r.
1. Księgozbiory w woluminach 21659
2. Liczba wypożyczeń książek w woluminach 10020
3. Liczba czytelników biblioteki 519
4. Liczba odwiedzin w bibliotece 3828
5.Liczba uczestników w imprezach organizowanych przez bibliotekę 3670

 

W 2022 roku powstał Klub Małego Czytelnika, który cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Na zajęciach biblioteka umożliwia najmłodszym czytelnikom kontakt z wartościową literaturą, kreatywne zabawy manualne oraz ćwiczenia ruchowe. Na każdym spotkaniu jest bardzo dużo dzieci.

W 2022 roku Biblioteka uzyskała dofinansowanie w kwocie 11800 zł na zakup sprzętu komputerowego z programu „Kraszewski dla Bibliotek”.

Jest beneficjentem darmowego bibliotecznego  programu komputerowego „Alma”

Z programu „Podaruj Książkę Ukraińskim Dzieciom” biblioteka otrzymała darmowe książki w języku ukraińskim.

 

Biblioteka ściśle współpracuje z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Trzebieszowie a także ze szkołami i przedszkolem. Dzięki dobrej współpracy ze środowiskiem, promocji i dużej liczbie wydarzeń kulturalno – czytelniczych cały czas notujemy wzrost liczby czytelników jak i wypożyczeń. W najmłodszej grupie wiekowej zanotowano wzrost liczby wypożyczeń o 2755 wol. więcej literatury dla dzieci i młodzieży niż w 2021 roku. Wzrost liczby wypożyczeń w 2022 roku w bibliotece, kształtuje się na drugim miejscu ze wszystkich bibliotek powiatu łukowskiego. Zainteresowanie książką, biblioteką oraz duża liczba odwiedzających to na pewno zasługa bogatej oferty książkowej a także promocji czytelnictwa poprzez różne zajęcia i spotkania.

Zatrudnienie w Gminnej Bibliotece Publicznej w Trzebieszowie wynosiło w 2022 roku 2 etaty.

[1] Uchwała Nr XXV/157/20 Rady Gminy w Trzebieszowie z dnia 17 września 2020 r.

więcej informacji na wspólnej stronie  GOK i GBP w Trzebieszowie:

www.gok.gminatrzebieszow.pl

STATUT GBP

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2022 – Raport o Stanie Gminy