Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w Gminie Trzebieszów.

  • Budowę i modernizację budynków świetlic wiejskich w Gminie Trzebieszów, w miejscowości Dębowica, Płudy, Leszczanka, Mikłusy i Trzebieszów Drugi i Świerczach; Dofinansowanie – 9 405 000,00 zł
  • Modernizacja strategicznych dla rozwoju gospodarczego dróg w Gminie Trzebieszów. Dofinansowanie – 3 586 582,44 zł

W ramach tego programu  udało nam się pozyskać dofinansowanie na modernizację strategicznych dla rozwoju gospodarczego dróg w Gminie Trzebieszów, stanowiących połączenia z drogą powiatową i wojewódzką na łączna kwotę 9 405 000,00 zł

Opis inwestycji: Dostosowanie dróg gminnych klasy lokalnej będących w złym stanie technicznym do obowiązujących norm poprzez poprawę parametrów technicznych. Inwestycja zakłada wzmocnienie podbudowy dróg, poszerzenie jezdni, wymianę nawierzchni, odwodnienie pasa drogowego, uporządkowanie geometrii oraz poprawę infrastruktury dla ruchu pieszych. Inwestycja ma na celu kompleksową poprawę lokalnej infrastruktury drogowej.  Promesa nr 01/2021/9097/PolskiLad

 

Dodatkowo w ramach tego programu pozyskaliśmy środki na  modernizację świetlic gminnych. Wójt Gminy Trzebieszów Mirosław Szekalis, podpisał umowy na „Budowę i modernizację budynków świetlic wiejskich w Gminie Trzebieszów, w miejscowości Dębowica, Płudy, Leszczanka, Mikłusy i Trzebieszów Drugi, celem zapewnienia mieszkańcom kompleksowego dostępu do infrastruktury kulturalnej” na kwotę  2 791 170  złotych brutto oraz zostanie także wybudowana ostatnia  świetlica wiejska, w miejscowości Świercze,  w formule – Zaprojektuj i Wybuduj. Jej koszt to 795 412,44 złotych brutto.

I tak w przyszłym roku w każdym sołectwie będzie świetlica wiejska. Jest to ważne, aby wszyscy mieszkańcy mieli równe szanse spotkania się we własnej społeczności lokalnej.