INFORMACJA
/na podst. art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach/

https://www.trzebieszow.gmina.pl/wp-content/uploads/2024/01/Art.-3-ust.-2-pkt-9-informacja-odpady-11.01.2024-PDF-1.pdf

 

UCHWAŁA NR XLV/267/2022 RADY GMINY TRZEBIESZÓW z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi


Ankieta dla rolników (informujemy, że ankiety z 2019 roku nie będą uwzględniane – należy złożyć ponownie z aktualną ilością odpadów rolniczych)

Odpady rolnicze

INFORMACJA

OSIĄGNIĘTE PRZEZ GMINĘ TRZEBIESZÓW ORAZ PODMIOTY ODBIERAJĄCE ODPADY KOMUNALNE W 2021 ROKU WYMAGANE POZIOMY:

 Gmina Trzebieszów uzyskała 46,00% poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych.

Wymagany poziom na 2021 r. wynosi 20%.

W związku z powyższym:

poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych w roku 2021 został osiągnięty.

Gmina Trzebieszów uzyskała 100% poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

W związku z powyższym:

Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Klimatu i Środowiska dotyczącymi przekazywania danych w ramach sprawozdawczości komunalnej za 2021 r. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w roku 2021, brak jest obowiązku osiągania określonych poziomów ich recyklingu.                       

INFORMACJA

/na podst. art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r.  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach/

PODMIOT ODBIERAJĄCY ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY TRZEBIESZÓW:

Zakład Gospodarki Komunalnej w Trzebieszowie Sp. z o.o. Trzebieszów Drugi 44, 21-404 Trzebieszów, tel. 25-796-04-06

PODMIOTY MOGĄCE ODBIERAĆ ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY TRZEBIESZÓW:

Zakład Gospodarki Komunalnej w Trzebieszowie Sp. z o.o. Trzebieszów Drugi 44, 21-404 Trzebieszów, tel. 25-796-04-06

EKOLIDER Jarosław Wyglądała, Lucin 4, 08-400 Garwolin, tel. 25-682-76-00

PUK SERWIS Sp. z o.o. , Brzeska 110,08-110 Siedlce,tel. 25-632-84-01

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ?KOMUNALNIK? Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej, Aleja Jana Pawła II 33, 21-500 Biała Podlaska, tel: 83-343-46-91

Międzygminne Przedsiębiorstwo Komunalne DMTZS Sp. z o.o., Trzebieszów Drugi 89 lok. 21, 21-404 Trzebieszów, zlokalizowane obecnie: Kościuszki 107B, 21-560 Międzyrzec Podlaski, tel. 83-371-48-05

 

MIEJSCA ZAGOSPODAROWANIA PRZEZ PODMIOTY ODBIERAJĄCE ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY TRZEBIESZÓW

niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

ZAKŁAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW, Ekologiczna 1, 21-500 Biała Podlaska

 

Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Sp. z o.o.
Biała 185b, 21-300 Radzyń Podlaski

Sortownia odpadów i linia do produkcji paliw alternatywnych, Lucin 4, 08-400 Garwolin

 

OSIĄGNIĘTE PRZEZ GMINĘ TRZEBIESZÓW ORAZ PODMIOTY ODBIERAJĄCE ODPADY KOMUNALNE W 2019 ROKU WYMAGANE POZIOMY:

– ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji  przekazywanych 
do składowania ? 32,68 %;

– recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych ? 54,14 %;

– recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych ? 100 %.

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

Międzygminne Przedsiębiorstwo Komunalne DMTZS Sp. z o.o., zlokalizowane:

 1. Kościuszki 107B,21-560 Międzyrzec Podlaski,tel. 83-371-48-05

 

Rodzaje przyjmowanych odpadów w PSZOK, ul. Kościuszki 107B, 21-560 Międzyrzec Podlaski, w każdy wtorek, będący dniem pracującym, w godzinach 830 – 1300:

1) papier i tektura,

2) metale i tworzywa sztuczne (w tym odpady opakowaniowe wielomateriałowe),

3) szkło,

4) bioodpady,

5) popiół z gospodarstw domowych,

6) odpady niebezpieczne,

7) przeterminowane leki,

8) chemikalia,

9) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie                    domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki,

10) zużyte baterie i akumulatory,

11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

12) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

13) zużyte opony,

14) odpady budowlane i rozbiórkowe,

15) tekstylia i odzież.

 

FIRMA ZBIERAJĄCA ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY POCHODZĄCY Z GOSPODARSTW DOMOWYCH 

o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie  
elektrycznym i elektronicznym:

ECO HARPOON-RECYCLING Sp. z o. o.

Cząstków Mazowiecki 128

05-152 Czosnów

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jest zbierany co rocznie spod posesji na terenie gminy Trzebieszów, wg harmonogramu udostępnionego każdorazowo na stronie Gminy, oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicach ogłoszeń w sołectwach. Dodatkowo można zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pozostawić w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanym na ul. Kościuszki 107B, 21-560 Międzyrzec Podlaski.

ADRESY PUNKTÓW ZBIERANIA ODPADÓW FOLII, SZNURKA ORAZ OPON, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów,
jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne:

Na podstawie art. 6ra ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
Rada Gminy może postanowić, w drodze uchwały, o odpłatnym przyjmowaniu przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych odpadów z działalności rolniczej niestanowiących odpadów komunalnych. Gmina Trzebieszów nie podjęła takiej uchwały więc odpady rolnicze można oddać kontaktując się z:


Firmy odbierające folię i sznurki rolnicze:

 • EAST-ECO Daniel Czyżak, Podleśna 42, 21-512 Zalesie, tel. 508-215-926                                              lub 514-687-876;
 • Eko Team Sp z o.o. z siedzibą w Wierzbnie, Wierzbno 97, 07-111 Wierzbno, tel. 534-880-440 lub 789-204-043;
 • Green-Land, Łazy 292A, 21-400 Łuków,  tel. 515-901-946 lub 503-105-787;
 • Jarosław Łęczyński, Kobylany Górne 15, 08-307 Kobylany Górne, tel. 505-296-392 lub 798-232-921;
 • KORNEX, Korzeniów 90, 08-504 Ułęż, tel. 81-866-76-92;
 • VENTUS  Sp. z o.o. , Fabryczna 19, 06-400 Ciechanów, tel. 795-593-284;
 • Ekolider Jarosław Wyglądała, Lucin 4, 08-400 Garwolin, tel. 25 682 76 00;
 • Folplast ? Piotr Łęczycki, Pruszyn-Pieńki 21,08-110 Pruszyn-Pieńki, tel. 25 682 76 00;
 • REMONDIS Sp. z o.o., ul. Puszkina 41, 42-530 Dąbrowa Górnicza;
 • PPHU T-R BUD Tomasz Siwiec, Zawada 63, 24-160 Wąwolnica;
 • Lub-Eko-Plus, ul. Metalurgiczna 17C, 20-234 Lublin.

Firmy odbierające opony rolnicze:

 • Centrum Utylizacji Opon SA. Organizacja Odzysku,  Postępu 14B, 02-676 Warszawa, tel. 22-334-24-03, 22-334-24-04;
 • Eko Team Sp z o.o. z siedzibą w Wierzbnie, Wierzbno 97, 07-111 Wierzbno,  tel. 534-880-440 lub 789-204-043;
 • Grupa RECYKL S.A.  Letnia 3, 63-100 Śrem, tel. 667-955-563;
 • P.U.H. EKO-RASPOL, Nidziańska 3, Brzeziny, 26-026 Morawica, tel. 41-311-75-68  lub 601-867-543.

 

ZAPOBIEGANIE BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT

 

Firma zajmująca się wyłapywaniem, przewożeniem i umieszczaniem psów i kotów
w schronisku jest ?Marian Drewnik Schronisko dla zwierząt HAPPY DOG? z siedzibą
Nowa Krępa 28, 08-460 Sobolew.

W sprawach bezdomności zwierząt, proszę informować osobiście pokój nr 102, dzwonić
do Urzędu Gminy Trzebieszów pod numer telefonu 25-796-05-41 lub pocztą e-mail: [email protected].

 

ZBIERANIE, TRANSPORT I UNIESZKODLIWIANIE ZWŁOK BEZDOMNYCH ZWIERZĄT LUB ICH CZĘŚCI

Firma zajmująca się zbieraniem, transportem i unieszkodliwianiem jest ?Zbiornica Padliny
w Skórcu Sp. z o.o.? z siedzibą przy ulicy Armii Krajowej 45, 08-110 Skórzec.

W sprawach padłych zwierząt, proszę informować osobiście pokój nr 102, dzwonić
do Urzędu Gminy Trzebieszów pod numer telefonu 25-796-05-41 lub pocztą e-mail: [email protected].

—————————————–

C. Gmina Trzebieszów uzyskała 32,68% poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Wymagany poziom na 2021 r. wynosi 35%.

W związku z powyższym:

poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w roku 2021 nie został przekroczony.

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

Międzygminne Przedsiębiorstwo Komunalne DMTZS Sp. z o.o.
Trzebieszów Drugi 89 lok. 21, 21-404 Trzebieszów
zlokalizowane: ul. Kościuszki 107B, 21-560 Międzyrzec Podlaski, tel. 83-371-48-05

Rodzaje przyjmowanych odpadów w PSZOK, ul. Kościuszki 107B, 21-560 Międzyrzec Podlaski, w każdy wtorek, będący dniem pracującym, w godzinach 830 – 1300:

 • papier i tektura;
 • metale i tworzywa sztuczne ( w tym odpady opakowaniowe wielomateriałowe);
 • szkło;
 • bioodpady;
 • popiół z gospodarstw domowych;
 • odpady niebezpieczne;
 • przeterminowane leki;
 • chemikalia;
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych
  w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki;
 • zużyte baterie i akumulatory;
 • zużyty sprzęt elektryczne i elektroniczny;
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe;
 • zużyte opony;
 • odpady budowlane i rozbiórkowe;
 • od dnia 1 stycznia 2025 odpady z tekstyliów i odzieży.

FIRMA ZBIERAJĄCA ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY POCHODZĄCY Z GOSPODARSTW DOMOWYCH  o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie  elektrycznym i elektronicznym:

ECO HARPOON-RECYCLING Sp. z o. o. Cząstków Mazowiecki 128,
05-152 Czosnów

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jest zbierany co rocznie spod posesji na terenie gminy Trzebieszów, wg harmonogramu udostępnionego każdorazowo na stronie Gminy, oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicach ogłoszeń w sołectwach. Dodatkowo można zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pozostawić w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanym na ul. Kościuszki 107B, 21-560 Międzyrzec Podlaski.

ADRESY PUNKTÓW ZBIERANIA ODPADÓW FOLII, SZNURKA ORAZ OPON, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne:

Na podstawie art. 6ra ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Rada Gminy może postanowić, w drodze uchwały, o odpłatnym przyjmowaniu przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych odpadów z działalności rolniczej niestanowiących odpadów komunalnych. Gmina Trzebieszów nie podjęła takiej uchwały więc odpady rolnicze można oddać kontaktując się z:


Firmy odbierające folię i sznurki rolnicze:

 • EAST-ECO Daniel Czyżak, Podleśna 42, 21-512 Zalesie, tel. 508-215-926 lub 514-687-876;
 • Eko Team Sp z o.o. z siedzibą w Wierzbnie, Wierzbno 97, 07-111 Wierzbno, tel. 534-880-440 lub 789-204-043;
 • Green-Land, Łazy 292A, 21-400 Łuków,  tel. 515-901-946 lub 503-105-787;
 • Jarosław Łęczyński, Kobylany Górne 15, 08-307 Kobylany Górne, tel. 505-296-392    lub 798-232-921;
 • KORNEX, Korzeniów 90, 08-504 Ułęż, tel. 81-866-76-92;
 • VENTUS  Sp. z o.o. , Fabryczna 19, 06-400 Ciechanów, tel. 795-593-284;
 • Ekolider Jarosław Wyglądała, Lucin 4, 08-400 Garwolin, tel. 25 682 76 00;
 • Folplast ? Piotr Łęczycki, Pruszyn-Pieńki 21,08-110 Pruszyn-Pieńki, tel. 25 682 76 00;
 • REMONDIS Sp. z o.o., ul. Puszkina 41, 42-530 Dąbrowa Górnicza;
 • PPHU T-R BUD Tomasz Siwiec, Zawada 63, 24-160 Wąwolnica;
 • Lub-Eko-Plus, ul. Metalurgiczna 17C, 20-234 Lublin.

Firmy odbierające opony rolnicze:

 • Centrum Utylizacji Opon SA. Organizacja Odzysku,  Postępu 14B, 02-676 Warszawa, tel. 22-334-24-03, 22-334-24-04;
 • Eko Team Sp z o.o. z siedzibą w Wierzbnie, Wierzbno 97, 07-111 Wierzbno,   tel. 534-880-440 lub 789-204-043;
 • Grupa RECYKL S.A.  Letnia 3, 63-100 Śrem, tel. 667-955-563;
 • P.U.H. EKO-RASPOL, Nidziańska 3, Brzeziny, 26-026 Morawica, tel. 41-311-75-68                lub 601-867-543.

Popiół z palenisk domowych

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Azbest-informacja-2020-724x1024.jpg

Firma odbierająca azbest

https://bdo.mos.gov.pl

www.https://bdo.mos.gov


WYSTAWIANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH  PRZED POSESJĄ
DO GODZINY 7.00

Informacja o kontroli segregacji odpadów komunalnych. W związku ze zgłaszaną przez firmę odbierająca odpady komunale niewłaściwą segregacją odpadów, przedstawiciele Gminy oraz Międzygminnego Związku Komunalnego z siedzibą w Międzyrzecu Podlaskim, prowadzić będą na terenie Gminy kontrole prawidłowej segregacji odpadów. Analiza sprawozdań składanych przez firmę odbierającą odpady komunalne wykazała, że masa odpadów segregowanych jest niska w porównaniu do ilości osób deklarujących segregację, co będzie skutkować nieosiągnięciem przez gminę wymaganego poziomu odzysku oraz podwyższeniem stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości na koszu lub worku zostanie umieszczona naklejka, informująca właściciela nieruchomości o złej segregacji: -Stwierdzono brak selektywnej zbiórki – dokonaj ponownej segregacji. Odpady po ponownej segregacji zostaną odebrane w kolejnym terminie zgodnie z harmonogramem obowiązującym na terenie Gminy. W przypadku dwukrotnego w ciągu roku stwierdzenia nieprawidłowości segregacji odpadów, zostanie wszczęte postępowanie w celu wydania właścicielowi nieruchomości decyzji określającej wysokość opłaty, jak za odpady niesegregowane.

POBIERZAZBEST

Wzór Informacji w sprawie wyrobów zawierających azbest oraz Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.

1. Informacja w sprawie wyrobów zawierających azbest

2. OCENA stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Informację w sprawie wyrobów zawierających azbest? należy wypełnić dla każdej nieruchomości, a Ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest należy wypełnić dla każdego obiektu na tej nieruchomości.

Gmina Trzebieszów przystąpiła do programu usuwania wyrobów zawierających azbest oraz realizacji kampanii informacyjno-edukacyjnej w ramach Projektu „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego”.

Mieszkańcy którzy przystąpią do projektu będą mieli szansę otrzymać 100% wsparcie  w zakresie usunięcia wyrobów zawierających azbest z posesji lub demontażu wyrobów azbestowych z dachów, pakowania, transportu i ich utylizacji.

 

Odpady wielkogabarytowe to odpady, których rozmiary wykraczają poza przyjęte standardy odpadów komunalnych.

Odpadami wielkogabarytowymi będą:

 • – łóżka,
 • – wersalki,
 • – sofy,
 • – materace,
 • – stoły,
 • – krzesła,
 • – biurka,
 • – regały bez szklanych elementów,
 • – fotele,
 • – meble ogrodowe,
 • – płyty meblowe,
 • – dywany,
 • – suszarki na pranie,
 • – deski do prasowania,
 • – wózki dziecięce,
 • – rowery,
 • – duży sprzęt sportowy,
 • – zabawki dużych rozmiarów.

Odpadami wielkogabarytowymi nie będą:

 • – zużyte sprzęty elektryczne i elektroniczne,
 • – odpady po budowlane: (deski, belki, panele, ramy okienne, drzwi, płoty, itp.),
 • – odpady poremontowe: (wanny, umywalki, muszle toaletowe, spłuczki,   
 •     grzejniki, płytki, itp.),
 • – odpady niebezpieczne: (farby, lakiery, chemikalia itp.),
 • – części samochodowe, motorowery, kosiarki spalinowe,
 • – opony samochodowe i inne.

Rejestr Działalności Regulowanej