Gospodarka odpadami

Harmonogram odbioru odpadów w I kwartale 2021 roku.

Harmonogram odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkałych w roku 2021 (firmy, sklepy, urzędy)

 

Poziomy gospodarki odpadami na terenie gminy Trzebieszów

http://www.trzebieszow.gmina.pl/wp-content/uploads/2021/06/Poziomy-Gmina-Trzebieszow-odpady.jpg

 

Popiół z palenisk domowych

Firma odbierająca azbest

 

Odpady wielkogabarytowe to odpady, których rozmiary wykraczają poza przyjęte standardy odpadów komunalnych.

Odpadami wielkogabarytowymi będą:

Odpadami wielkogabarytowymi nie będą:

Informacje o odpadach komunalnych można uzyskać pod nr tel . 573 295 143

 


ODPADY ROLNICZE
Firmy odbierające folię i sznurki rolnicze:

Firmy odbierające opony rolnicze:


https://bdo.mos.gov.pl

www.https://bdo.mos.gov

 


 

 

WYSTAWIANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH  PRZED POSESJĄ
DO GODZINY 7.00

Informacja o kontroli segregacji odpadów komunalnych. W związku ze zgłaszaną przez firmę odbierająca odpady komunale niewłaściwą segregacją odpadów, przedstawiciele Gminy oraz Międzygminnego Związku Komunalnego z siedzibą w Międzyrzecu Podlaskim, prowadzić będą na terenie Gminy kontrole prawidłowej segregacji odpadów. Analiza sprawozdań składanych przez firmę odbierającą odpady komunalne wykazała, że masa odpadów segregowanych jest niska w porównaniu do ilości osób deklarujących segregację, co będzie skutkować nieosiągnięciem przez gminę wymaganego poziomu odzysku oraz podwyższeniem stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości na koszu lub worku zostanie umieszczona naklejka, informująca właściciela nieruchomości o złej segregacji: -Stwierdzono brak selektywnej zbiórki – dokonaj ponownej segregacji. Odpady po ponownej segregacji zostaną odebrane w kolejnym terminie zgodnie z harmonogramem obowiązującym na terenie Gminy. W przypadku dwukrotnego w ciągu roku stwierdzenia nieprawidłowości segregacji odpadów, zostanie wszczęte postępowanie w celu wydania właścicielowi nieruchomości decyzji określającej wysokość opłaty, jak za odpady niesegregowane.

 

POBIERZ

 
 


 


 

  1.  

AZBEST

Wzór Informacji w sprawie wyrobów zawierających azbest oraz Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.

1. Informacja w sprawie wyrobów zawierających azbest

2. OCENA stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Informację w sprawie wyrobów zawierających azbest? należy wypełnić dla każdej nieruchomości, a Ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest należy wypełnić dla każdego obiektu na tej nieruchomości.

Gmina Trzebieszów przystąpiła do programu usuwania wyrobów zawierających azbest oraz realizacji kampanii informacyjno-edukacyjnej w ramach Projektu “System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego”.

Mieszkańcy którzy przystąpią do projektu będą mieli szansę otrzymać 100% wsparcie  w zakresie usunięcia wyrobów zawierających azbest z posesji lub demontażu wyrobów azbestowych z dachów, pakowania, transportu i ich utylizacji.

 

 

 

 

 

 

 

Rejestr Działalności Regulowanej

Skip to content