Trzebieszów Drugi 89, 21-404 Trzebieszów, tel. 25 796 0355, Kontakt: [email protected]

 Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli działa na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XII/146/97 z dnia 10 marca 1997r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej
pod nazwą Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Trzebieszowie oraz zgodnie z nadanym uchwałą własnym statutem.

Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli obejmuje swoją działalnością placówki oświatowe z terenu Gminy Trzebieszów

 1. Szkoła Podstawowa im. Heleny Mniszkówny w Celinach
 2. Zespół Szkolno  Przedszkolny w Dębowicy

– Szkoła Podstawowa im. Janiny i Jana Dębowskich w Dębowicy
– Przedszkole w Dębowicy

 1. Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Jakuszach
 2. Szkoła Podstawowa im. ks. t. A. leszczyńskiego w Mikłusach
 3. Szkoła Podstawowa im. ks. Biskupa Junoszy Szaniawskiego
  w Szaniawach Matysach
 4. Zespół Szkolno  Przedszkolny w Trzebieszowie Drugim

– Szkoła Podstawowa im. Króla Władysława Jagiełły w Trzebieszowie

– Przedszkole w Trzebieszowie Drugim

– Gminne Przedszkole w Trzebieszowie ( od 1 września 2020 r. włączone do Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Trzebieszowie Drugim)

Siedzibą GZOSiP jest budynek Urzędu Gminy w Trzebieszowie, pokój nr 13.

Zespół jest jednostką budżetową rozliczającą się z budżetem Gminy. Zespół wykonuje swoje zadania zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa oraz uchwałami Rady Gminy. Celem działania Zespołu jest zapewnienie warunków materialnych
i organizacyjnych w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych w Gminie.

Zespół prowadzi obsługę ekonomiczno-administracyjną i finansowo-księgową publicznych gimnazjów, szkół podstawowych, przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych położonych na terenie Gminy Trzebieszów, a w szczególności:

 1. Sprawy administracyjno-gospodarcze, zaopatrzenia i remontów bieżących zgodnie z zapotrzebowaniem placówek oświatowych z terenu gminy Trzebieszów.
 2. Obsługa finansowo-księgowa oraz naliczenie i realizacja wynagrodzeń
  dla pracowników, ewidencjonowanie danych dotyczących realizacji wynagrodzeń placówek oświatowych z terenu gminy Trzebieszów.
 3. Analiza i przygotowanie projektów budżetu dla oświaty.
 4. Opracowywanie wniosków do budżetu gminy w zakresie oświaty.
 5. Nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny finansowej i organizacyjnej przez dyrektorów placówek.
 6. Sprawozdawczość statystyczna w zakresie realizowanych zadań.
 7. Obsługa Zakładowych Funduszy Świadczeń Socjalnych.

Przy realizacji zadań Zespół ściśle współpracuje z Dyrektorami Szkół, uwzględniając ich uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty.

PRACOWNICY:

 • Ewa Domańska – Dyrektor, kontakt: [email protected]
 • Magdalena Niewęgłowska – Główna Księgowa
 • Aneta Trochimiak – Starszy Specjalista
 • Magdalena Kurowska- Cielemęcka –  Starszy Referent
 • Zofia Dziewulska – Referent
 • Marlena Kaczyńska – Referent