WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ TRZEBIESZÓW W 2023 ROKU
(Zał. Nr 3 do Uchwały Nr LXXV/393/2023 Rady Gminy Trzebieszów z dnia 28 grudnia 2023 r. )

I. Transport i łączność 12 429 491,25 zł

1. Drogi publiczne gminne

 • 26 863,88 zł Modernizacja drogi gminnej nr 1137 w miejscowości Gołowierzchy (F.S.)
 • 12 280 084,68 zł Modernizacja strategicznych dla rozwoju gospodarczego dróg w Gminie Trzebieszów, stanowiących połączenia z drogą powiatową i wojewódzką – Polski Ład
 • 25 000,00 zł Przebudowa drogi gminnej nr 102301L od km 0+000 do km 0+641 w miejscowości Nurzyna – dokumentacja projektowa
 • 60 000,00 zł Przebudowa drogi gminnej w zakresie chodnika w miejscowości Gołowierzchy
 • 37 542,69 zł Budowa drogi gminnej nr 222 w miejscowości Trzebieszów Drugi (F.S.)

II. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska    6 414 854,28 zł

1. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

 • 6 351 254,28 zł „Energia ze Słońca w Gminie Trzebieszów”

2. Oświetlenie ulic, placów i dróg

 • 13 600,00 zł  Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nurzyna przy drodze gminnej w kierunku „na Komarno” (F.S.)
 • 15 000,00 zł Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Celiny (w stronę Gołowierzchów) (F.S.)
 • 35 000,00 zł  Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trzebieszów przy drodze gminnej nr 230 (F.S.)

III. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 954 223,11 zł

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

 • 1 680 107,68 zł Budowa i modernizacja budynków świetlic wiejskich w Gminie Trzebieszów celem zapewnienia mieszkańcom kompleksowego dostępu do infrastruktury kulturalnej – Polski Ład
 • 24 000,00 zł Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w miejscowości Trzebieszów Kolonia (F.S.)
 • 11 524,48 zł Zakup pierwszego wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Mikłusy (F.S.)
 • 25 584,65 zł Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Trzebieszowie Pierwszym – zakup i montaż nowego pieca oraz zbiornika na gaz (F.S.)
 • 152 000,00 zł Rozwój infrastruktury społecznej poprzez zakup wyposażenia kuchni w świetlicach wiejskich w Dębowicy i Mikłusach
 • 15 128,31 zł Zakup pierwszego wyposażenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Świercze (F.S.)
 • 32 140,15 zł Zakup pierwszego wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębowica (F.S.)
 • 13 737,84 zł Zakup pierwszego wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Płudy (F.S.)

IV. Rolnictwo i łowiectwo 225 000,00 zł

1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

 • 70 000,00 zł  Rozbudowa wodociągu w miejscowości Zaolszynie

2. Infrastruktura sanitacyjna wsi

 • 155 000,00 zł Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Płudy – opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej

V. Oświata i wychowanie 65 000,00 zł

1. Szkoły podstawowe

 • 65 000,00 zł  Zakup nowego ekologicznego pieca do budynku Szkoły Podstawowej w Szaniawach Matysach (poprawa efektywności energetycznej polegająca na wymianie źródła ciepła na niskoemisyjne – ekogroszek)

VI.  Informatyka  40 779,97 zł

1. Pozostała działalność

 • 28 059,86 zł Zakup urządzenia Stromshield UTM SN320 – zapora sieciowa – w ramach projektu „Cyfrowa Gmina
 • 12 720,11 zł  Zakup komputera pełniącego funkcję serwera w ramach projektu „Cyfrowa Gmina

VII.  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 46 440,94 zł

1. Ochotnicze straże pożarne

 • 25 250,94 zł  Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej mieszczącej się przy strażnicy OSP w miejscowości Wierzejki (F.S.)
 • 21 190,00 zł Modernizacja świetlicy wiejskiej mieszczącej się przy strażnicy OSP w miejscowości Kurów – wykonanie systemu klimatyzacji (F.S.)

RAZEM  21 175 789,55 zł