Aktualności

wtorek, 07 Maja 2019

Postanowienie nr 57/2019 Komisarza Wyborczego w Lublinie IV z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

 
poniedziałek, 06 Maja 2019

Świętujemy rocznice uchwalenia Konstytucji 3 Maja

W rocznicę Konstytucji 3 Maja odbył się już Trzeci Rodzinny Rajd Rowerowy drogami Naszej Gminy.

(więcej…)

poniedziałek, 06 Maja 2019

Nabór do programu usuwania azbestu

Wójt Gminy Trzebieszów informuje, że że kolejny nabór  Zgłoszeń lokalizacji odbędzie się w dniach 6-24 maja 2019 r.

(więcej…)

poniedziałek, 29 Kwietnia 2019

ZAWIADOMIENIE

            Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zawiadamiam niniejszym, że w dniu   30 kwietnia 2019r. (wtorek) o godz. 1500 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Trzebieszów odbędzie się VII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Trzebieszów.

Przewidywany jest następujący porządek:

  1. Otwarcie VII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Trzebieszów i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z VI Sesji Rady Gminy Trzebieszów.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
  5. Podjecie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
  6. Zamknięcie obrad VII Sesji Rady Gminy Trzebieszów.

Proszę o punktualne i niezawodne przybycie.

 

                                                               Przewodniczący Rady Gminy Trzebieszów

                                                                           /-/                                    

                                                               Andrzej Nurzyński

poniedziałek, 29 Kwietnia 2019

Wyniki wyboru ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminnych o charakterze pożytku publicznego w 2019 roku

ZARZĄDZENIE NR 29/2019
WÓJTA GMINY TRZEBIESZÓW

z dnia 29 kwietnia 2019 roku

w sprawie wyboru ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminnych o charakterze pożytku publicznego w 2019 roku

 Działając na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie     (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

  • 1. Dokonuję wyboru ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej   w 2019 roku wyszczególnionych w Załączniku do zarządzenia.
  • 2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

(więcej…)

poniedziałek, 29 Kwietnia 2019

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze dla jednostek OSP z terenu Gminy Trzebieszów

W dniu 28 kwietnia 2019 roku w miejscowości Karwów, odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze dla jednostek OSP z terenu Gminy Trzebieszów.

(więcej…)

poniedziałek, 29 Kwietnia 2019

Wybory do europarlamentu w dniu 26 maja br – Informacja w związku z RODO

Tożsamość administratora

Administratorem danych osobowych jest Krajowe Biuro Wyborcze reprezentowane przez jego Szefa, z siedzibą w Warszawie (00-902), przy ul. Wiejskiej 10.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail: iodo@kbw.gov.pl lub korespondencyjnie na adres: Krajowe Biuro Wyborcze, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

(więcej…)

poniedziałek, 29 Kwietnia 2019

Obowiązkowa ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków (przedłużony termin do 20 maja 2019 roku)

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dalej ustawa UCPG (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym zwracamy się do właścicieli oraz użytkowników nieruchomości na terenie Gminy Trzebieszów o wypełnienie druku zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie osobiście lub pocztą elektroniczną  do siedziby Urzędu Gminy Trzebieszów lub do sołtysa wsi w terminie do 20 maja 2019 roku.

Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Gminy Trzebieszów, u sołtysów wsi lub na stronie internetowej: http://www.trzebieszow.gmina.pl.

Prosimy mieszkańców o współpracę oraz udzielanie informacji niezbędnych do dokonania aktualizacji ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

Termin przedłużony ze względu na to, aby było można łącznie zgłoszenie złożyć z podatkiem.

piątek, 26 Kwietnia 2019

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Lublinie IV z dnia 26 kwietnia 2019 r. (o losowanie członków obwodowych komisji wyborczych)

INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Lublinie IV

z dnia 26 kwietnia 2019 r.

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. ? Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684), w celu powołania w gminie Trzebieszów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r., Komisarz Wyborczy w Lublinie IV informuje, co następuje:

(więcej…)

piątek, 26 Kwietnia 2019

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Trzebieszów z dnia 26 kwietnia 2019 roku

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Trzebieszów

z dnia 26 kwietnia 2019 roku

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684) Wójt Gminy Trzebieszów przekazuje informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.:

(więcej…)

czwartek, 25 Kwietnia 2019

ZAPROSZENIE NA ZAWODY

(więcej…)

czwartek, 25 Kwietnia 2019

INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W LUBLINIE IV o numerach oraz granicach obwodów głosowania,

INFORMACJA
KOMISARZA WYBORCZEGO W LUBLINIE IV

z dnia 25 kwietnia 2019 r.
Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684) Komisarz Wyborczy w Lublinie IV przekazuje informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.:

środa, 24 Kwietnia 2019

Obwieszczenie: Program Ochrony Środowiska

środa, 24 Kwietnia 2019

III Rodzinny Rajd Rowerowy Konstytucji 3 Maja

(więcej…)

środa, 24 Kwietnia 2019

Wybory do Parlamentu Europejskiego 26 maja 2019 r.