Gospodarka odpadami

Harmonogram odbioru odpadów w I kwartale 2021 roku.

Harmonogram odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkałych w roku 2021 (firmy, sklepy, urzędy)

 

Popiół z palenisk domowych

Harmonogram z nieruchomości niezamieszkałych

Firma odbierająca azbest

Informacje o odbiorze, segregacji i zagospodarowaniu odpadów komunalnych można uzyskać w Międzygminnym Związku Komunalnym pod numerem telefonu 573-295-143.

Odpady wielkogabarytowe to odpady, których rozmiary wykraczają poza przyjęte standardy odpadów komunalnych.

Odpadami wielkogabarytowymi będą:

Odpadami wielkogabarytowymi nie będą:

Informacje o odpadach komunalnych można uzyskać pod nr tel . 573 295 143

 


ODPADY ROLNICZE
Firmy odbierające folię i sznurki rolnicze:

Firmy odbierające opony rolnicze:


https://bdo.mos.gov.pl

www.https://bdo.mos.gov.pl

 


 

 

WYSTAWIANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH  PRZED POSESJĄ
DO GODZINY 7.00

Informacja o kontroli segregacji odpadów komunalnych. W związku ze zgłaszaną przez firmę odbierająca odpady komunale niewłaściwą segregacją odpadów, przedstawiciele Gminy oraz Międzygminnego Związku Komunalnego z siedzibą w Międzyrzecu Podlaskim, prowadzić będą na terenie Gminy kontrole prawidłowej segregacji odpadów. Analiza sprawozdań składanych przez firmę odbierającą odpady komunalne wykazała, że masa odpadów segregowanych jest niska w porównaniu do ilości osób deklarujących segregację, co będzie skutkować nieosiągnięciem przez gminę wymaganego poziomu odzysku oraz podwyższeniem stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości na koszu lub worku zostanie umieszczona naklejka, informująca właściciela nieruchomości o złej segregacji: -Stwierdzono brak selektywnej zbiórki – dokonaj ponownej segregacji. Odpady po ponownej segregacji zostaną odebrane w kolejnym terminie zgodnie z harmonogramem obowiązującym na terenie Gminy. W przypadku dwukrotnego w ciągu roku stwierdzenia nieprawidłowości segregacji odpadów, zostanie wszczęte postępowanie w celu wydania właścicielowi nieruchomości decyzji określającej wysokość opłaty, jak za odpady niesegregowane.

 

POBIERZ

 

>> Utrzymaniem porządku i czystości w gminie zajmuje się Urząd Gminy Trzebieszów.

Z dniem 01. 01. 2008 r. został wprowadzony nowy system gospodarki odpadami komunalnymi. Obecnie odpady odbierane są bezpośrednio z gospodarstw domowych.
Informacja z dnia 23 lipca 2019 r.
Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy kilka informacji organizacyjnych:

  1. Obecnie dokonujemy ostatecznej weryfikacji zgłoszeń lokalizacji w ramach III naboru. Wyniki będą publikowane sukcesywnie w terminie lipiec (region 2 i 3) i sierpień (region 1).

Ponadto informujemy, że na jesień ogłosimy kolejny IV nabórzgłoszeń lokalizacji. Prosimy o przekazanie niniejszej wiadomości mieszkańcom, aby mogli przygotować się i poprawnie skompletować niezbędne dokumenty.

  1. Przypominamy również o ewentualnych aktualizacjach danych pracowników gminy odpowiadających za realizację zadania (imię i nazwisko, numer email, numer telefonu) i przekazywanie ich do Oddziału RBP przynajmniej w wersji mailowej na adres biuro.azbest@lubelskie.pl   

Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu!

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. ?System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego“, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 21.05.2018 r. do dnia 08.06.2018 r.

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych.

Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji ww. projektu można uzyskać we właściwym Urzędzie Gminy/Miasta oraz na stronie http://www.azbest.lubelskie.pl

Druki Zgłoszeń lokalizacji oraz Oświadczenia  można pobrać ze strony: http://www.azbest.lubelskie.pl  – Zakładka Przewodnik/ Krok pop kroku.


 

INFORMACJA

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych świadczy usługi w zakresie przyjmowania następujących odpadów komunalnych:

1) odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła,

2) odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury,

3) odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, odpady opakowaniowe wielomateriałowe,

4) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,

5) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

6) wykładziny, dywany, tekstylia,

7) odpady budowlane i rozbiórkowe,

8) przeterminowane leki,

9) chemikalia i opakowania po chemikaliach,

10) zużyte opony,                   

11) zużyte baterie i akumulatory,

12) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

13) zużyte kartridże i tonery,

14) świetlówki i żarówki,

15) popiół z palenisk domowych.

 

  1. Odpady komunalne wymienione w ust.1, przyjmowane są nieodpłatnie w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w godzinach jego otwarcia tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7- 15.

 

  1. Transport odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych pod adres: ul. Kościuszki 107B, 21-560 Międzyrzec Podlaski mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

AZBEST

Wzór Informacji w sprawie wyrobów zawierających azbest oraz Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.

1. Informacja w sprawie wyrobów zawierających azbest

2. OCENA stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Informację w sprawie wyrobów zawierających azbest? należy wypełnić dla każdej nieruchomości, a Ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest należy wypełnić dla każdego obiektu na tej nieruchomości.

Gmina Trzebieszów przystąpiła do programu usuwania wyrobów zawierających azbest oraz realizacji kampanii informacyjno-edukacyjnej w ramach Projektu “System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego”.

Mieszkańcy którzy przystąpią do projektu będą mieli szansę otrzymać 100% wsparcie  w zakresie usunięcia wyrobów zawierających azbest z posesji lub demontażu wyrobów azbestowych z dachów, pakowania, transportu i ich utylizacji.

 

 

 

 

 

 

 

Rejestr Działalności Regulowanej

Skip to content