ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40, z późn. zm.) zawiadamiam niniejszym, że w dniu 18 marca 2024r. (poniedziałek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Trzebieszowie odbędzie się LXXVII Sesja Rady Gminy Trzebieszów.

Przewidywany jest następujący porządek:

 1. Otwarcie LXXVII (77) Sesji Rady Gminy Trzebieszów i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LXXVI (76) Sesji Rady Gminy Trzebieszów.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania oraz szczegółowych warunków przyznawania usług sąsiedzkich, wymiaru, zakresu oraz sposobu rozliczania wykonywania usług sąsiedzkich.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach treningowych lub wspomaganych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzebieszów w 2024 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia dokumentu „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Trzebieszów na lata 2024-2038”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia dokumentu „Program ochrony środowiska dla Gminy Trzebieszów na lata 2024-2027 z perspektywą do 2031 r.”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Trzebieszów  na 2024 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Trzebieszów na 2024 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2024 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 15. Przedstawienie Raportu z realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Trzebieszów za lata 2022-2023”.
 16. Przedstawienie Raportu z realizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Trzebieszów na lata 2013-2032”.
 17. Przedstawienie sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady Gminy za 2023 rok, tj.: Komisji Budżetu, Komisji Edukacji i Bezpieczeństwa, Komisji Infrastruktury i Rolnictwa, Komisji Rewizyjnej i Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
 18. Informacje – wolne wnioski.
 19. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Gminy Trzebieszów

Leszek Grochowski

PROJEKTY UCHWAL TUTAJ