ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) zawiadamiam niniejszym, że w dniu 25 listopada 2021 r. (czwartek) o godz. 16.30 w zdalnym trybie obradowania, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość odbędzie się XXXIX Sesja Rady Gminy Trzebieszów.

Państwo Radni Rady Gminy Trzebieszów będą mogli brać udział w sesji w zdalnym trybie obradowania, zarówno przebywając w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Trzebieszów, jak też w każdym innym miejscu.  

Państwo Sołtysi będą mogli brać udział w sesji w zdalnym trybie obradowania poprzez zalogowanie się w czasie sesji do systemu posiedzenia.pl  lub przebywając w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Trzebieszów.

Przewidywany jest następujący porządek:

Materiały na sesję w tym projekty uchwał dostępne tutaj:  https://portal.posiedzenia.pl/trzebieszow?

 1. Otwarcie XXXIX Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Trzebieszów i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Trzebieszów.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Trzebieszów na rok 2022. (XXXIX/221/21)
 6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2022 rok. (XXXIX/222/21)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Trzebieszów na rok 2022. (XXXIX/223/21)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trzebieszów. (XXXIX/224/21)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu
  i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę  za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (XXXIX/225/21)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej. (XXXIX/226/21)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. (XXXIX/227/21)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej. (XXXIX/228/21)
 13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (XXXIX/229/21)
 14. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie uchwalenia  rocznego Programu Współpracy Gminy Trzebieszów  z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  na 2022 rok. (XXXIX/230/21)
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego. (XXXIX/231/21)
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego. (XXXIX/232/21)
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego. (XXXIX/233/21)
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021 r. (XXXIX/234/21).
 19. Informacje ? wolne wnioski.
 20. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Gminy Trzebieszów 
Andrzej Nurzyński