Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, ze zm.) zawiadamiam niniejszym, że w dniu 08 grudnia 2023r . (piątek.) o godz. 10.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Trzebieszowie odbędzie się LXXIV Sesja Rady Gminy Trzebieszów.


Przewidywany jest następujący porządek:
1. Otwarcie LXXIV Sesji Rady Gminy Trzebieszów i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z LXX, LXXI, LXXII i LXXIII Sesji Rady Gminy Trzebieszów.
4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Trzebieszów”.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w ramach wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
10. Informacje – wolne wnioski.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Trzebieszów Pawła Krasuskiego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Trzebieszów Marcina Śledzia.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Trzebieszów.
13.1 powołanie Komisji Skrutacyjnej;
13.2 odczytanie regulaminu tajnego głosowania;
13.3 przeprowadzenie głosowania tajnego;
13.4 podjęcie uchwały.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy Trzebieszów.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Trzebieszów.
15.1 powołanie Komisji Skrutacyjnej;
15.2 odczytanie regulaminu tajnego głosowania;
15.3 przeprowadzenie głosowania tajnego;

16. Zamknięcie obrad LXXIV Sesji Rady Gminy Trzebieszów.

Przewodniczący Rady Gminy Trzebieszów
Andrzej Nurzyński

 

PROJEKTY UCHWAL NA STRONIE BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ

PROJEKTU UCHWAL NA STRONIE  WWW.POSIEDZENIA.PL/TRZEBIESZOW