ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, ze zm.) zawiadamiam niniejszym, że w dniu 6.11.2023 r. (poniedziałek) o godz. 16.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Trzebieszowie odbędzie się LXXI (71) Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Trzebieszów.

Przewidywany jest następujący porządek:

 1. Otwarcie LXXI Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Trzebieszów i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 1. Przyjęcie Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Trzebieszów za lata 2021 – 2022.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Trzebieszów publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych
  w szkołach podstawowych.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trzebieszów.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Trzebieszów
 5. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2023 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 1. Zamknięcie obrad LXXI Sesji Rady Gminy Trzebieszów.

PROJEKTU UCHWAŁ NA BIP GMINY TRZEBIESZÓW

 

Przewodniczący Rady Gminy Trzebieszów

Andrzej Nurzyński