ZAWIADOMIENIE

 Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, ze zm.) zawiadamiam niniejszym, że w dniu 11 lipca  2023r. (wtorek) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy
w Trzebieszowie odbędzie się LXIV Sesja Rady Gminy Trzebieszów.

Przewidywany jest następujący porządek:

  1. Otwarcie LXIV Sesji Rady Gminy Trzebieszów i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z LXIII Sesji Rady Gminy Trzebieszów.
  4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Trzebieszów.

5.1 powołanie Komisji Skrutacyjnej;
5.2 odczytanie regulaminu tajnego głosowania;
5.3 przeprowadzenia głosowania tajnego;
5.4 podjęcie uchwały stwierdzającej odwołanie.

6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Trzebieszów.

6.1 powołanie Komisji Skrutacyjnej;
6.2 odczytanie regulaminu tajnego głosowania;
6.3 przeprowadzenia głosowania tajnego;
6.4 podjęcie uchwały stwierdzającej powołanie.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Trzebieszów.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Infrastruktury i Rolnictwa.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Budżetu.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

12. Informacje – wolne wnioski.

13.Zamknięcie obrad LXIV Sesji Rady Gminy Trzebieszów.

 

Przewodniczący Rady Gminy Trzebieszów

Andrzej Nurzyński

W załączeniu:

  1. Projekty uchwał na LXIV Sesję Rady Gminy Trzebieszów na BIP: https://ugtrzebieszow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=340&action=details&document_id=1906833 lub profil www.posiedzenia.pl/trzebieszow