ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, ze zm.) zawiadamiam niniejszym, że w dniu 25.07 . 2023 r . (wtorek) o godz. 16.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Trzebieszowie odbędzie się LXIV Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Trzebieszów.

 

Przewidywany jest następujący porządek:

  1. Otwarcie LXIV Sesji Rady Gminy Trzebieszów i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z LXIII Sesji Rady Gminy Trzebieszów.
  4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Trzebieszów.

5.1 powołanie Komisji Skrutacyjnej;
5.2 odczytanie regulaminu tajnego głosowania;
5.3 przeprowadzenia głosowania tajnego;
5.4 podjęcie uchwały stwierdzającej odwołanie.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Trzebieszów.

6.1 powołanie Komisji Skrutacyjnej;
6.2 odczytanie regulaminu tajnego głosowania;
6.3 przeprowadzenia głosowania tajnego;
6.4 podjęcie uchwały stwierdzającej wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Trzebieszów.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.

8. Podjęcie uchwały w sprawie  powołania Komisji doraźnej ds. zmiany Statutu Gminy Trzebieszów i ustalenia jej składu osobowego.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Infrastruktury  i Rolnictwa.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Budżetu.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków  i Petycji.

12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli  nieruchomości na terenie gminy Trzebieszów.

13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Płudy.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzebieszów.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.

16. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

17. Informacje – wolne wnioski.

18. Zamknięcie obrad LXIV Sesji Rady Gminy Trzebieszów.

PROJEKTY UCHWAŁ: https://ugtrzebieszow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=340&action=details&document_id=1911497

lub www.posiedzenia.pl/trzebieszow

Przewodniczący Rady Gminy Trzebieszów
Andrzej Nurzyński