Projekty uchwał i transmisja Sesji dostępne na stronie:

ZAPROSZENIE ? ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, ze zm. ) zawiadamiam niniejszym, że w dniu 28 września 2022 r. (środa) o godz. 15.30 w trybie hybrydowym odbędzie się LI (51) Sesja Rady Gminy Trzebieszów.
Państwo Radni Rady Gminy Trzebieszów oraz Państwo Sołtysi będą mogli brać udział w sesji przebywając w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Trzebieszów, jak również w zdalnym trybie obradowania.
Przewidywany jest następujący porządek:
1. Otwarcie LI (51) Sesji Rady Gminy Trzebieszów i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z L (50) Sesji Rady Gminy Trzebieszów.
4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Trzebieszów na lata 2022 ? 2024.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Trzebieszów.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
9. Informacje ? wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad LI (51) Sesji Rady Gminy Trzebieszów.

Przewodniczący Rady Gminy Trzebieszów
Andrzej Nurzyński
W załączeniu:

Projekty uchwał i transmisja Sesji dostępne na stronie: