[responsivevoice_button voice=”Polish Female” buttontext=”Lektor”]

Na podstawie artykułu 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.) zawiadamiam niniejszym, że w dniu 17 września 2020 r. (czwartek) o godz. 16.00w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Trzebieszów w zdalnym trybie obradowania (dla radnych) oraz w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Trzebieszowie (transmisja na żywo dla sołtysów oraz zaproszonych gości), odbędzie się XXV Sesja Rady Gminy Trzebieszów.

Ze względu na wdrożenie ustawy o dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami informujemy, że transmisje sesji Rady Gminy odbywać się będą na portalu posiedzenia.pl

Przewidywany jest następujący porządek:

 1. Otwarcie XXV Sesji Rady Gminy Trzebieszów i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIV Sesji Rady Gminy Trzebieszów.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trzebieszów (XXV/152/20).
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmulokalu użytkowego (Jakusze -XXV/153/20).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego (Zembry-XXV/154/20).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Trzebieszów, ze specjalnego funduszu nagród, za ich osiągnięcia dydaktyczno ? wychowawcze (XXV/155/20).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy oraz nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Trzebieszowie  (XXV/156/20).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzebieszowie (XXV/157/20).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebieszowie (XXV/158/20).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 14. Analiza oświadczeń majątkowych za 2019 rok.
 15. Informacje ? wolne wnioski.
 16. Zamknięcie obrad XXV Sesji Rady Gminy Trzebieszów.                                                                                                   

Przewodniczący Rady Gminy Trzebieszów  
/-/  Andrzej Nurzyński

W załączeniu:Projekty uchwał na XXV Sesję Rady Gminy Trzebieszów dostepne na stornie https://portal.posiedzenia.pl/trzebieszow?