ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, ze zm.) zawiadamiam niniejszym, że w dniu 7 lipca 2022 r .
(czwartek) o godz. 8.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Trzebieszowie odbędzie
się XLVIII Sesja Rady Gminy Trzebieszów.
Państwo Radni Rady Gminy Trzebieszów oraz Państwo Sołtysi będą mogli brać udział
w sesji przebywając w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Trzebieszów, jak również
w zdalnym trybie obradowania.


Przewidywany jest następujący porządek:
1. Otwarcie XLVIII Sesji Rady Gminy Trzebieszów i stwierdzenie prawomocności
obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLVI i XLVII Sesji Rady Gminy Trzebieszów.
4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy. (POBIERZ Z BIP)
6. Debata nad Raportem o stanie Gminy. *
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy za 2021 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu
wykonania budżetu za 2021 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa
w Gminie Trzebieszów na rok szkolny 2022/2023.
11. Informacje – wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad XLVIII Sesji Rady Gminy Trzebieszów.

Przewodniczący Rady Gminy Trzebieszów
Andrzej Nurzyński

 


*Zgodnie z art. 28aa ust. 4,5,6 i 8 ustawy o samorządzie gminnym ((Dz. U. z 2022 r. poz. 559, ze zm.)
Rada Gminy rozpatruje raport. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.
W debacie nad raportem o stanie gminy radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych.
W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.
Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób.
Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień (tj. do 6 lipca br.), na który zwołana
została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani
do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców
mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.