Trzebieszów 15.06.2020 r.

Nr pisma: SA.2110.2.2020

Wójt Gminy Trzebieszów – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych  w powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

POBIERZ WNIOSEK

Na podstawie art. 20 ust. 4  ustawy z dnia 31 lica 2019 roku o powszechnym spisie rolnym  w 2020 roku (Dz. U. poz. 1728) podaje się do publicznej wiadomości informację o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do spisu rolnego na terenie Gminy Trzebieszów. Powszechny spis rolny odbędzie się w dniach od 1 września 2020 r do 30 listopada 2020 r.

Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełnić następujące warunki:       
1) być pełnoletnim,
2) zamieszkiwać na terenie Gminy Trzebieszów,
3) posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
4) posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
5) nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Informacje ważne dla osób składających oferty:
1) kandydat na rachmistrza musi przejść szkolenie, zakończone egzaminem testowym,
2) rachmistrz terenowy wykonuje czynności w ramach prac spisowych, za które otrzymuje wynagrodzenie zgodnie z art. 21 ust. 3 pkt. 2 ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: od 15 czerwca 2020 r do 8 lipca 2020 r.

Wymagane dokumenty:
1)    Zgłoszenie swojej kandydatury z podaniem:  
? imienia i nazwiska,
? adresu zamieszkania,
? telefonu,
? adresu email.
2)    Oświadczenie o spełnianiu wymagania pkt. 1-4 kandydata na rachmistrza terenowego składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie winno zawierać klauzulę o treści: ?Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia? (oświadczenie w załączeniu).
3)    Oświadczenie o spełnianiu wymogu niekaralności, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (oświadczenie w załączeniu).
Miejsce składania ofert:
Wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie w godzinach pracy Urzędu lub pocztą na adres Urząd Gminy Trzebieszów, 21-404  Trzebieszów, Trzebieszów 89,
 z dopiskiem: Nabór na rachmistrza terenowego ? Powszechny spis rolny 2020 r.? (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu).

Uwagi:   
Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

POBIERZ WNIOSEK