W związku z tym, że na poziom jakości powietrza wpływa nie tylko lokalna emisja zanieczyszczeń, ale też ich napływ ze źródeł zlokalizowanych na obszarach sąsiadujących, Samorząd Województwa Lubelskiego postanowił opracować projekt dokumentu, który obejmuje całość województwa i stawia jednakowe wymagania wszystkim mieszkańcom regionu.

Jest to uchwała Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie wprowadzenia na?obszarze województwa lubelskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w?których następuje spalanie paliw. Dokument ten, przyjęty przez Sejmik 19 lutego 2021 r., słusznie nazywany jest uchwałą ?anstysmogową?, gdyż jego celem jest ograniczenie zanieczyszczenia lubelskiego powietrza. Uchwalenie dokumentu poprzedziły konsultacje społeczne kolejnych jego wersji.  

Uchwała zakłada stopniową wymianę przestarzałych, ?trujących? instalacji o mocy mniejszej niż 1?MW. Te najgorsze, bezklasowe i klasyfikowane do 1 i 2 klasy mają zostać wymienione do 2024 roku. Do 1 stycznia 2030 roku wszystkie kotły na paliwa stałe będą musiały spełniać wymagania w?zakresie sezonowej sprawności i emisji zanieczyszczeń określone w rozporządzeniu komisji UE 2015/1189. 

Ważniejsze zapisy z uchwały ?antysmogowej?: 

Terminy wymiany instalacji: 

 • 1 stycznia 2024 r. ? kotły bezklasowe i instalacje klas 1 i 2 wg normy PN-EN 303-5:2002;
 • 1 stycznia 2027 r. ? instalacje klas 3 i 4 wg normy PN-EN 303-5:2012;
 • 1 stycznia 2030 r. ? instalacje klasy 5 wg ww. normy.
 • miałów i mułów węglowych, flotokoncentratów oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem
 • węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z jego wykorzystaniem
 • węgla kamiennego, który nie spełnia któregokolwiek z wymagań określonych prawem, oraz paliw stałych produkowanych z jego wykorzystaniem;
 • biomasy, której wilgotność przekracza 20%.Zakazuje się stosowania następujących paliw:
 •  

 

 1. Zakazuje się użytkowania instalacji na paliwo stałe w nowo budowanych budynkach mających dostęp do sieci ciepłowniczej lub gazowej (po 1 maja 2021 r.).
 2. Ograniczenia i zakazy dotyczą podmiotów eksploatujących instalacje.
 3. Ograniczenia i zakazy obejmują cały rok kalendarzowy.

DO POBRANIA: