Zainteresowani mogą składać wnioski do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebieszów oraz prognozy oddziaływania na  środowisko w terminie do dnia 26 listopada 2021 r. w jednej z następujących form:

  • na piśmie w Urzędzie Gminy Trzebieszów, Trzebieszów Drugi 89, 21-404 Trzebieszów,
  • drogą pocztową na ww. adres urzędu,
  • drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP Urzędu Gminy Trzebieszów lub na adres poczty elektronicznej [email protected] (bez konieczności opatrywania kwalifikowanym podpisem elektronicznym),
  • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Trzebieszów, Trzebieszów Drugi 89, 21-404 Trzebieszów.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Wzór wniosku stanowi załącznik do obwieszczenia.

POBIERZ WNIOSEK

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Trzebieszów.