• Rok powstania: 1927
  • Liczba członków: 46
  • Adres: Nurzyna 56, 21-404 Trzebieszów, tel. (25) 796 09 41 (prezes)
CELIŃSKI   ZENON   PREZES
NURZYŃSKI   PIOTR GOSPODARZ
NURZYŃSKI   BOGDAN   WICEPREZES
CELIŃSKI   DANIEL WICEPREZES-NACZELNIK
MĄCZYŃSKI   PIOTR   SEKRETARZ – SKARBNIK
JUSZKIEWICZ   MAGDALENA   CZŁONEK
ZABŁOCKI   PIOTR   ZASTĘPCA NACZELNIKA

Straż w Nurzynie została założona w 1927 roku. Inicjatorem jej powstania był Władysław Czupryna, pracownik Gminy Nurzyna, który przeprowadził spotkanie założycielskie i został pierwszym jej prezesem.

15 marca 1928 roku organizacja została oficjalnie zarejestrowana w Lublinie, a skład zarządu uzupełniali: Władysław Bielski (naczelnik), Edward Mościcki (skarbnik), Franciszek Celiński (zastępca naczelnika) i Jan Targoński (sekretarz).

Mimo młodego wieku i braku doświadczenia, strażacy z Nurzyny zaczęli działać dość intensywnie.

W 1928 roku podjęto decyzję o budowie drewnianej remizy ? powstała ona w ciągu roku dzięki pracy społecznej i zbiórek od mieszkańców. Jednocześnie zarząd przystąpił do szkolenia druhów w zakresie gaszenia pożarów, zorganizowano także straż konną.

Grupę podzielono na dwa zastępy ? po sześciu druhów. Jeden przeznaczony był do bosaków, drugi ? do wiader. Ćwiczenia, ze względu na możliwości czasowe przeprowadzano w niedziele, a mundury i niezbędny sprzęt ochotnicy kupowali za własne środki.

Zarząd pracował w tym składzie do wybuchu II wojny światowej. Podczas okupacji Niemcy zajęli remizę i utworzyli w niej magazyn, więc z konieczności sprzęt był przechowywany w domach.

W 1945 roku powołano nowe władze. Prezesem został Andrzej Nurzyński, naczelnikiem ? Czesław Mościcki, a skarbnikiem ? Józef Krasuski. Rozpoczęto zbierać fundusze na nową, murowaną strażnicę ? organizowano loterie fantowe, zabawy i festyny. Dzięki zapałowi druhów i mieszkańców Nurzyny, w 1948 roku zakończono budowę nowej remizy, a wielki wkład w to przedsięwzięcie mieli m.in. Czesław Mościcki, Wacław Zawisko, Aleksander Sulej, Józef Krasuski i Julian Rola.

Od 1952 roku organizacja działała już pod nowym zarządem. Prezesem został Czesław Mościcki, naczelnikiem ? Aleksander Sulej, skarbnikiem ? Mieczysław Krasuski. Cztery lata później jednostka wzbogaciła się o wóz konny z motopompą M-800, przystosowany do wyjazdów gaśniczych. W latach 60. w działalności ochotników wyróżniali się m.in. Franciszek Izdebski, Zygmunt Michałowski, Wacław Celiński, Stanisław Rola, Mieczysław Krasuski, Grzegorz Celiński i Wacław Olszewski.

W 1970 roku OSP otrzymała nowy samochód Żuk z wyposażeniem i kolejną motopompę M-800. Jednostka rozwijała się bardzo dynamicznie, dzięki pracy m.in. Czesława Korniaka, Mieczysława Krasuskiego, Stanisława Roli, Janusza Zabłockiego, Mariana Roli, Zdzisława Zabłockiego, Wacława Celińskiego i Zygmunta Celińskiego. Aktywna działalność została nagrodzona nadaniem jednostce sztandaru z okazji 50-lecia istnienia. Duży wkład w organizację uroczystości, która odbyła się 18 września 1977 roku, miał Janusz Pawlak z komendy rejonowej Straży Pożarnych w Łukowie, a symbol strażackiej odwagi i dumy ? Mieczysławowi Krasuskiemu wręczył naczelnik gminy Trzebieszów ? Janusz Kościuk. Żuk zastąpił zabytkowy wóz, który przekazano do Ról, a następnie do Zalesia.

Od 1980 roku władze OSP tworzyli: Stanisław Siemionek (prezes), Kazimierz Nurzyński (naczelnik), Andrzej Nurzyński (skarbnik), Marian Rola (sekretarz), Mieczysław Nurzyński (gospodarz). Z kolei w latach 1986?90 skład zarządu stanowili: Zdzisław Izdebski, Wojciech Bielski, Sylwester Celiński, Franciszek Michałowski i Szymon Celiński.

W latach 90. powstała inicjatywa budowy nowej strażnicy, służącej także całej społeczności. Fundusze na ten cel pozyskano z dzierżawy gruntów, oprócz tego organizowano zbiórki wśród mieszkańców, przekazano także tzw. fundusz wiejski, czyli środki gminne przeznaczone do dyspozycji miejscowej społeczności. Inicjatorem budowy był Piotr Celiński ? radny i strażak. Budynek w stanie surowym powstał w 1992 roku, jednak zmiany ustrojowe zachodzące w Europie tzw. bloku socjalistycznym i kryzys gospodarczy dotknęły również i inwestycję w Nurzynie,  w wyniku czego nastąpiło spowolnienie prac wykończeniowych.

 

Sytuacja zmieniła się wraz z wyborem nowych władz. Podczas zebrania 15 stycznia 2000 roku powołano zarząd w składzie: Dariusz Krasuski (prezes), Sylwester Celiński (naczelnik), Kazimierz Nurzyński (zastępca prezesa), Franciszek Celiński (sekretarz), Tadeusz Rola (skarbnik), Zenon Celiński (zastępca naczelnika), Roman Laskowski (członek). Pierwszym pomysłem władz organizacji było dokończenie budowy remizy. Duży wkład w zakończenie tej inwestycji miał Tadeusz Rola (jako radny gminny zabiegał o niezbędne środki), a także zarząd OSP, który od 2000 roku organizował zabawy i dyskoteki pozyskując w ten sposób środki na inwestycje.

Dzięki funduszom z budżetu, a także własnej pracy strażaków, w maju 2000 roku wójt Krzysztof Woliński oficjalnie otworzył obiekt. Podczas tej uroczystości jednostka została odznaczona srebrnym medalem ?Za Zasługi dla Pożarnictwa?.

 

W 2001 roku na naczelnika strażacy wybrali Stanisława Czerskiego. Pełnił tą funkcję do 2008 roku. Druhowie z Nurzyny corocznie uczestniczą w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych (w 2006 roku zajęli II miejsce, rok później zwyciężyli w tej imprezie zorganizowanej w Trzebieszowie), a także ćwiczeniach gaśniczych. Włączają się w życie parafii, wystawiają wartę przy Grobie Pańskim.

 

W 2007 roku jednostka, przy współudziale Gminy i PZU, zakupiła nowy samochód Ford, a w 2008 roku strażacy zmodernizowali remizę, ocieplając budynek i wykonując nową elewację.

Z ważniejszych akcji, w których uczestniczyli druhowie, wymienić należy pożary w Nurzynie i Sulejach, gdzie w latach 70. od zaprószenia ognia zapaliły się zabudowania gospodarskie. Także na początku lat 70. płonął dom państwa Michałowskich. Dzięki sprawności druhów, ogień zniszczył tylko dach budynku, strażacy uratowali dobytek i resztę domu. W 2008 roku ochotnicy z Nurzyny gasili stodołę w Celinach. Przy pomocy innych jednostek uratowali drugi budynek gospodarczy.

Oprócz udziału w działaniach, druhowie opiekują się zabytkową kapliczką stojąca nieopodal remizy, wybudowaną ok. 1920 roku. W 2004 roku wspólnie z mieszkańcami gruntownie wyremontowali ten obiekt kultu.

 

18 maja 2008 roku miało miejsce poświęcenie nowego samochodu Ford Transit. Po części oficjalnej odbyły się zawody sportowo-pożarnicze. Uroczystości poprzedziła msza św. pod przewodnictwem ks. dr. Mariusza Koniecznego. Warto dodać, że kapłan jest członkiem honorowym OSP w Nurzynie, na co dzień pełni posługę rezydenta parafii p.w. NMP Matki Kościoła w Łukowie.

Miesiąc później druhowie zostali zaproszeni za Wojewódzki Dzień Strażaka w Łęcznej. W lipcu tego samego roku OSP Nurzyna brała udział w akcji wypompowywania wody po ulewnych deszczach w Nurzynie i Celinach.

W styczniu 2011 roku nastąpiły zmiany w zarządzie organizacji. Podczas zebrania sprawozdawczo-wyborczego wyłoniono nowe władze w składzie: Zenon Celiński (prezes), Sylwester Celiński (wiceprezes, naczelnik), Bogdan Nurzyński (wiceprezes), Daniel Celiński (zastępca naczelnika), Piotr Mączyński (sekretarz, skarbnik), Piotr Nurzyński (gospodarz), Andrzej Laskowski (członek zarządu). Przed tym gremium pojawiło się wiele wyzwań: remont i rozbudowa sali oraz organizacja 85-lecia jednostki, która przypadła w 2012 roku. Podczas tych obchodów OSP została odznaczona Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza, a wśród wielu dostojnych gości obecny był m.in. senator Stanisław Gogacz.

W latach 2013?2014 wykonano wspomniany wcześniej remont sali w remizie, który objął także założenie ogrzewania podłogowego. Do OSP pozyskano również niezbędny sprzęt i umundurowanie.

Działania te uzyskały wysoką ocenę uczestników i gości zebrania sprawozdawczo-wyborczego, które odbyło się 9 stycznia 2015 roku. Efektem był wybór większości dotychczasowego składu zarządu na kolejną kadencję. Prezesem pozostał Zenon Celiński, naczelnikiem ? Daniel Celiński, zastępcą naczelnika ? Robert Nurzyński, skarbnikiem i sekretarzem ? Piotr Mączyński, gospodarzem ? Piotr Nurzyński syn Edwarda, a członkiem zarządu ? Adam Czerski.

Ochotnicy angażują się w organizację pikników rodzinnych, festynów trzeźwości, Dnia Dziecka, Dnia Niepodległości, Dnia Strażaka, Drogi Krzyżowej, wycieczek do Sejmu i Senatu. Byli na festynie PSP na Stadionie Narodowym, z pielgrzymką u Pani Jasnogórskiej, zwiedzili Muzeum Powstania Warszawskiego, Belweder, Centralną Szkołę Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie. Od 2010 roku druhowie przygotowują do pasterki kaplicę w Dębowicy. Nieoceniony jest tutaj udział żon strażaków.

W 2016 roku ochotnicy podjęli prace związane z rozbudową boksu garażowego i nadbudową nad świetlicą. Czynią też starania o powstanie izby pamięci.

23 września 2017 roku odbyła się w Nurzynie uroczystość patriotyczna ? odsłonięcie i poświęcenie tablicy upamiętniającej postać chorążego Marynarki Wojennej Wincentego Tomasiewicza ? urodzonego w Nurzynie dowódcy ORP ?Nurek?, wynalazcy nurkowego aparatu ratunkowego. Poświęcenia tablicy dokonał proboszcz parafii p.w. NMP Matki Kościoła w Łukowie ? ks. kan. Krzysztof Stepczuk. Współorganizatorem tej ceremonii był zarząd OSP, wiceprzewodniczący Rady Miasta Łuków ? Zygmunt Celiński oraz radny gminny ? Jan Mościcki, a goście, wśród których byli m.in. posłowie Marcin Kamil Duszek, Krzysztof Głuchowski oraz senator Stanisław Gogacz podkreślali duże zaangażowanie ze strony Piotra Mączyńskiego i pozostałych druhów w przygotowanie uroczystości.

W latach 2017?2018 druhowie pomagali w organizacji akcji ?Pomoc Rodakom na Ukrainie? pod patronatem senatora Stanisława Gogacza. Przygotowali paczki dla potrzebujących, a w 2018 roku w grupie wolontariuszy, która udała się za wschodnią granicę był Piotr Mączyński.

Jesienią 2018 roku do Nurzyny trafił nowy lekki samochód ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą marki Iveco. Zakup pojazdu wartego 300 tys. zł stał się możliwy dzięki dotacjom z: MSWiA (130 tys. zł), WFOŚiGW (100 tys. zł), Gminy Trzebieszów (30 tys. zł) oraz środkom własnym jednostki.

Do OSP należą obecnie: Bartosz Borkowski, Damian Borkowski, Daniel Cała, Marta Celińska, Daniel Celiński, Mateusz Celiński, Rafał Celiński, Sylwester Celiński, Zenon Celiński, Adam Czerski, Kamil Czerski, Sławomir Czerski, Stanisław Czerski, Paweł Dębowski, Konrad Kamecki, Dariusz Krasuski, Andrzej Laskowski, Artur Laskowski, Mariusz Laskowski, Roman Laskowski, Klaudia Mączyńska, Łukasz Mączyński, Piotr Mączyński, Jan Mościcki, Krzysztof Nowosielski, Adam Nurzyński, Artur Nurzyński, Bogdan Nurzyński, Grzegorz Nurzyński, Mateusz Nurzyński, Paweł Nurzyński, Piotr Nurzyński syn Edwarda, Piotr Nurzyński, Robert Nurzyński, Tomasz Nurzyński, Henryk Paskudzki, Łukasz Paskudzki, Paweł Powichrowski, Tadeusz Rola, Adam Syga, Maciej Syga, Tomasz Turski, Patryk Uziębło, Andrzej Zabłocki, Piotr Zabłocki, Daniel Izdebski, Szymon Nurzyński, Magdalena Juszkiewicz, Sebastian Mościcki.

Młodymi druhami w OSP są: Jakub Nowosielski, Damian Mościcki, Paweł Semczuk, Kacper Nurzyński.

Miano członka honorowego noszą: ks. dr Mariusz Konieczny, Zygmunt Celiński – wiceprzewodniczący Rady Miasta Łuków.

Nieżyjącymi zasłużonymi strażakami są m.in.: Witold Nurzyński, Wacław Olszewski, Antoni Izdebski, Mieczysław Krasuski, Szczepan Nurzyński, Mieczysław Nurzyński, Władysław Czupryna, Władysław Bielski, Edward Mościcki, Franciszek Celiński, Jan Targoński, Andrzej Nurzyński, Józef Krasuski, Czesław Mościcki, Julian Rola, Zygmunt Michałowski, Stanisław Rola, Kazimierz Nurzyński, Wacław Zawisko, Aleksander Sulej, Marian Rola, Wacław Celiński, Zygmunt Celiński, Janusz Zabłocki, Grzegorz Celiński.


materiały pochodzą z książki „Strażacy ziemi łukowskiej” wyd. II, pod red. Stanisława Bukowca. Autorem zdjęć jest Piotr Spisak.