Na postawie art. 19 ust. 6 i 7 ustawy Prawo Energetyczne (t.j. Dz. U. z  2022 r. poz. 1385
ze zmianami), informujemy o opracowywaniu „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Trzebieszów na lata 2024-2038”.

Dokument pn.: „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Trzebieszów na lata 2024-2038” zostaje wyłożony do publicznego wglądu
na 21 dni, w terminie od dnia 10.01.2024 r. do dnia 31.01.2024 r.

Miejsce, w którym można zapoznać się z dokumentacją:

Opiniowany dokument jest wyłożony do publicznego wglądu w Urzędzie Gminy Trzebieszów, Trzebieszów Drugi 89, 21-404 Trzebieszów, pokój nr 101 i jest dostępny w godzinach pracy Urzędu. Przedmiotowy dokument został podany do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Trzebieszów w zakładce Konsultacje społeczne 2024 (https://ugtrzebieszow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6).

Możliwość składania uwag i wniosków:

Osoby zainteresowane mają możliwość zapoznania się z projektem opracowanego dokumentu oraz składania uwag i wniosków. Uwagi i wnioski można składać w terminie od dnia 10.01.2024 r.
do dnia 31.01.2024 r. w jednej z następujących form:

  • w formie pisemnej poprzez uzupełnienie formularza zgłaszania uwag i jego przesłanie na adres: Urząd Gminy Trzebieszów, Trzebieszów Drugi 89, 21-404 Trzebieszów;
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez uzupełnienie formularza zgłaszania uwag i jego przesłanie na adres e-mail: [email protected] bez konieczności opatrywania go bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia
    18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym;
  • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Trzebieszów, Trzebieszów Drugi 89, 21‑404 Trzebieszów, pok. nr 101.

 

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zmianami) o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Zgodnie z art. 42 powołanej ustawy, organ opracowujący projekt dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa:

  1. rozpatrzy zgłoszone uwagi i wnioski;
  2. dołączy do przyjętego dokumentu uzasadnienie zawierające informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa.

Załączniki:

  1. Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Trzebieszów na lata 2024-2038”.
  2. Formularz uwag.