Realizując obowiązek wynikający z przepisów ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r., poz. 779, z późn. zm.), Zarząd Województwa Lubelskiego przystąpił do opracowania projektu Planu gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2028 wraz z Planem Inwestycyjnym. Jednocześnie z nowelizacją ww. dokumentu wykonana zostanie aktualizacja Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla terenu województwa lubelskiego.