OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Trzebieszów

z dnia 5 marca 2024 roku

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Wójt Gminy Trzebieszów podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.:

BIP: https://ugtrzebieszow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=361&action=details&document_id=1993328

Nr obwodu głosowania Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej
1 Trzebieszów, Trzebieszów-Kolonia, Wylany. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trzebieszowie,
Trzebieszów Drugi 94A, 21-404 Trzebieszów
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
2 Zaolszynie, Mikłusy, Wólka Konopna Szkoła Podstawowa w Mikłusach,

Mikłusy 37, 21-404 Trzebieszów

3 Celiny Szkoła Podstawowa w Celinach,

Celiny 86, 21-404 Trzebieszów

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

4 Dębowica, Nurzyna, Świercze Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębowicy,

Dębowica 70, 21-404 Trzebieszów

5 Szaniawy-Poniaty, Szaniawy-Matysy Szkoła Podstawowa w Szaniawach,

Szaniawy-Matysy 4, 21-404 Trzebieszów

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

6 Trzebieszów Pierwszy, Trzebieszów Drugi, Popławy-Rogale, Karwów Gminny Ośrodek Kultury w Trzebieszowie,
Trzebieszów Drugi 31, 21-404 Trzebieszów
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

7 Jakusze, Kurów, Wierzejki Szkoła Podstawowa w Jakuszach,

Jakusze 56, 21-404 Trzebieszów

8 Gołowierzchy Świetlica wiejska przy strażnicy OSP w Gołowierzchach,

Gołowierzchy 41, 21-404 Trzebieszów

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

9 Leszczanka, Dębowierzchy Budynek po byłej szkole w Leszczance,

Leszczanka 73, 21-404 Trzebieszów

10 Zembry, Płudy Świetlica wiejska w Zembrach,

Zembry 7B, 21-404 Trzebieszów

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy:

1) którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, lub

2) posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

  1. a) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
  2. b) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 2 lit. a,
  3. c) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 2 lit. a,
  4. d) o zaliczeniu do I grupy inwalidów,
  5. e) o zaliczeniu do II grupy inwalidów,

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, lub

3) podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Lublinie IV najpóźniej do dnia 25 marca 2024 r., z wyjątkiem wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania zgłasza do dnia 2 kwietnia 2024 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

2) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1,

3) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1,

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów,

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów,

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy Trzebieszów najpóźniej do dnia 29 marca 2024 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 7 kwietnia 2024 r. od godz. 700 do godz. 2100.

Wójt Gminy Trzebieszów

Mirosław SZEKALIS