Od 12 lutego do 30 kwietnia 2024 r. na terenie województwa lubelskiego będzie przeprowadzana kwalifikacja wojskowa.

Przebieg kwalifikacji na terenie województwa lubelskiego

Pieczę nad kwalifikacją wojskową sprawuje Minister Obrony Narodowej. Na szczeblu wojewódzkim za przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji odpowiada wojewoda. Wojewoda Lubelski wydał już w tej sprawie stosowne obwieszczenie.

Na terenie województwa lubelskiego będą działały 23 powiatowe komisje lekarskie i 1 wojewódzka komisja lekarska.

W ramach tegorocznej kwalifikacji wezwania odbierze 13 782 osoby. Największą grupę stanowi rocznik podstawowy, czyli 19-latkowie, mężczyźni urodzeni w 2005 roku. Dotyczy to 10 567 wzywanych mężczyzn. Są również roczniki starsze, to mężczyźni urodzeni w latach 2000-2004, którzy nie stawili się do kwalifikacji wojskowej i nie mają nadanej kategorii zdrowia. To grupa 2665 osób. Kwalifikacji podlega również ok. 500 kobiet poza ochotniczkami. Są to kobiety, które w latach 1997-2005 ukończyły, bądź są na etapie końcowym specjalności przydatnych w wojsku. Dotyczy to przede wszystkim zawodów medycznych np. lekarzy, stomatologów, weterynarzy. Osoby, które ukończą 18 rok życia mogą zgłosić chęć przystąpienia do kwalifikacji mimo, że taki obowiązek mają za rok.

Kogo obejmie tegoroczna kwalifikacja wojskowa?

Zgodnie z wydanym rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 r. kwalifikacji wojskowej w tym roku podlegają:

  • mężczyźni urodzeni w 2005 r., tzw. „rocznik podstawowy”;
  • mężczyźni urodzonych w latach 2000-2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
  • osoby, które w latach 2022 i 2023 zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia;
  • kobiety urodzone w latach 1997-2005 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej;
  • osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej;
  • osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej i zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej.

W ramach określenia zdolności do służby wojskowej osoby stawiające się do kwalifikacji wojskowej poddaje się obowiązkowym badaniom lekarskim oraz psychologicznym, a także, stosownie do potrzeb i według decyzji przewodniczącego komisji lekarskiej, badaniom specjalistycznym lub obserwacji szpitalnej.

Osoby podlegające obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywane są przez wójtów lub burmistrzów (prezydentów miast) za pomocą wezwań imiennych, które zostaną doręczone co najmniej na siedem dni przed wyznaczonym terminem stawiennictwa.

Jakie są kategorie wojskowe i co oznaczają?

Stawienie się na kwalifikacji wojskowej jest konieczne do przyznania kategorii zdolności do służby wojskowej. Wyraża się ją za pomocą jednej z czterech liter. To A, B, D oraz E. Co oznaczają poszczególne litery?

  • kategoria A – zdolny do służby wojskowej, co oznacza zdolność do odbywania lub pełnienia określonego rodzaju służby wojskowej;
  • kategoria B – czasowo niezdolny do służby wojskowej, co oznacza przemijające upośledzenie ogólnego stanu zdrowia albo ostre lub przewlekłe stany chorobowe, które w okresie do 24 miesięcy od dnia badania rokują odzyskanie zdolności do służby wojskowej;
  • kategoria D – niezdolny do służby wojskowe, w czasie pokoju, z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej;
  • kategoria E – trwale i całkowicie niezdolny do służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

Nieobecność na kwalifikacji

Zapisy ustawy o obronie ojczyzny nakładają obowiązek stawiennictwa przed powiatową komisją lekarską. Jeżeli osoba otrzyma wezwanie, a nie będzie mogła się stawić, musi to uzasadnić. Jeżeli nie może stawić się w wyznaczonym terminie, powinna o tym wcześniej poinformować, organ może wyznaczyć wtedy inny termin.