Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebieszowie prowadzi nabór kandydatów na kuratora dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej.

Dodatkowych informacji udziela: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   tel. 25 796 05 73

e-mail: [email protected]

Wymagane dokumenty

 Osoby zainteresowane proszone są o składanie:

  • CV,
  • zgłoszenia, stanowiącego zgodę na pełnienie funkcji kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej,
  • oświadczenia o   posiadaniu   pełnej   zdolności   do   czynności   prawnych,   korzystaniu z pełni praw publicznych, nieposzlakowanej opinii, stanie zdrowia pozwalającym na pełnienie funkcji opiekuna, niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
  • oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów

Swoją kandydaturę należy zgłosić do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Trzebieszowie w formie papierowej na adres: Trzebieszów Drugi 89, 21-404 Trzebieszów

Załącznik: Zgłoszenie kandydatury – dostępny na BIP (https://ugtrzebieszow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=282&p1=szczegoly&p2=1822702 )