ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, ze zm.) zawiadamiam niniejszym, że w dniu 26 stycznia 2024r. (piątek) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Trzebieszowie odbędzie się LXXVI Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Trzebieszów.

Przewidywany jest następujący porządek:

  1. Otwarcie LXXVI Sesji Rady Gminy Trzebieszów i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z LXXV Sesji Rady Gminy Trzebieszów.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego.
  5. Podjęcie uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gruntowej  stanowiącej własność Gminy Trzebieszów.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad, na jakich Wójt Gminy Trzebieszów może wnieść udziały do jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Trzebieszów, pod firmą: „Zakład Gospodarki Komunalnej w Trzebieszowie sp. z o.o. z siedzibą w Trzebieszowie Drugim” w celu podwyższenia jej kapitału zakładowego.
  7. Zamknięcie obrad LXXVI Sesji Rady Gminy Trzebieszów.

Przewodniczący Rady Gminy Trzebieszów
Leszek Grochowski

PROJEKTY UCHWAŁ: