ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, ze zm.) zawiadamiam niniejszym, że w dniu 01.08 . 2023r. ( wtorek ) o godz. 16.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Trzebieszowie odbędzie się LXV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Trzebieszów.

Przewidywany jest następujący porządek:

1. Otwarcie LXV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Trzebieszów i stwierdzenie prawomocności obrad.

Przerwa  do 8 sierpnia 2023 r. do godziny 16.30.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzebieszów.
4. Zamknięcie obrad LXV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Trzebieszów.

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Nurzyński


Projekt uchwały: https://ugtrzebieszow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=340&action=details&document_id=1913537

Projektu uchwały i transmisja: www.posiedzenia.pl/trzebieszow

Linki