Projekt „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2024-2025” realizowany jest przez Województwo Lubelskie w ramach Działania 10.3 Kształcenie Ogólne, Priorytetu X Lepsza edukacja, programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, dofinansowanego przez Unię Europejską.

Celem projektuLubelskie wspiera uzdolnionych 2024-2025” jest rozwijanie wiedzy i umiejętności specyficznych, motywowanie i wspieranie rozwoju emocjonalno-społecznego oraz wspieranie twórczego myślenia uczniów zdolnych, uczęszczających do szkół ogólnokształcących, znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej. Wsparciem w projekcie objętych zostanie 717 uczniów i uczennic klas V-VIII szkół podstawowych oraz klas I-IV liceów ogólnokształcących, którzy pobierają naukę w szkołach, na obszarze województwa lubelskiego (pod warunkiem, że nie pobierają takich świadczeń w innym województwie), znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej, wybranych w oparciu o kryteria edukacyjne i społeczno-ekonomiczne takie jak trudna sytuacja materialna ucznia, posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności lub posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, posiadanie statusu osoby przebywającej w pieczy zastępczej lub opuszczającej pieczę zastępczą, posiadanie statusu dziecka pozbawionego całkowicie, częściowo lub okresowo opieki rodzicielskiej, posiadanie przez członka rodziny ucznia orzeczenia o  znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – przy jednoczesnym spełnieniu kryteriów dochodowych lub wychowywanie ucznia w rodzinie niepełnej – przy jednoczesnym spełnieniu kryteriów dochodowych, poprzez wsparcie stypendialne udzielane w roku szkolnym 2024-2025.

Rezultat projektu:

Wsparcie stypendialne pozwoli na zaspokojenie potrzeb uczniów w zakresie rozwoju osobistego i edukacyjnego, wpłynie na zmniejszanie problemów i barier w rozwijaniu zdolności i zainteresowań. Stypendyści otrzymają pomoc opiekunów dydaktycznych, w celu identyfikacji mocnych stron ucznia, stworzenia dla niego Indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego (IPRE) wraz z określeniem celów rozwojowych i zaplanowaniem wydatków przeznaczonych na ich realizację. 717 uczniów i uczennic, dzięki stypendium i wsparciu opiekuna dydaktycznego zrealizuje swoje zaplanowane w IPRE cele rozwojowe. . Wsparcie stypendialne będzie wynosiło 600 zł miesięcznie, na okres nie dłuższy niż 10 miesięcy w roku szkolnym 2024-2025 r.

  • Wartość projektu: 5 678 640,00 zł
  • Europejski Fundusz Społeczny Plus i Budżet Państwa: 5 110 776,00 zł

Wnioski o przyznanie stypendium na rok szkolny 2024-2025 należy składać w  terminie od 21 czerwca do 12 lipca 2024 r.

Wniosek, pobrany ze strony internetowej www.lubelskie.pl, należy wypełnić elektronicznie (na komputerze w arkuszu kalkulacyjnym) i złożyć w wersji papierowej (wydrukowanej i uzupełnionej o wymagane podpisy) w zamkniętej kopercie zawierającej opis:

  • imię i nazwisko Wnioskodawcy,
  • adres Wnioskodawcy,
  • dopisek: „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2024-2025” – WNIOSEK

należy wysłać za pośrednictwem placówki pocztowej na adres Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, Artura Grottgera 4, 20- 029 Lublin lub złożyć w punkcie kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.

Do dokumentacji złożonej w wersji papierowej jako element niezbędny do usprawnienia procesu weryfikacji, należy dołączyć elektroniczny plik, z którego został wydrukowany wniosek. Elektroniczny plik należy zabezpieczyć hasłem wskazanym w  papierowej wersji wniosku. Po przeprowadzeniu weryfikacji, jeżeli zostanie dołączony fizyczny nośnik danych jako element niestanowiący integralnej części wniosku, zostanie on zwrócony Wnioskodawcy.

Wniosek można przesłać także w formie dokumentu elektronicznego przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (EPUAP), na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie: /umwlwl/SkrytkaESP, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

do-pobraniaDO POBRANIA

Dokumenty do projektu „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2024-2025”  (link otwiera się w nowym oknie)

Plakat informujący o naborze wniosków do projektu „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2024-2025” (link otwiera się w nowym oknie)