Według nowelizacji ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 3 ust. 3 ustawy Dz. U. z 2023, poz. 1469) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb)  oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z tym każdy właściciel nieruchomości w Gminie Trzebieszów zobowiązany jest wypełnić druk zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i złożyć druk do Urzędu Gminy Trzebieszów do dnia 31 grudnia 2023 r.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z ustawą pracownicy Urzędu Gminy Trzebieszów przeprowadzają kontrolę w zakresie sposobu i częstotliwości pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości. Kontroli podlegają dokumenty potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych (umowa  z przedsiębiorcą oraz rachunki).

Za niezłożenie druku zgłoszenia lub dokumentów potwierdzających prawidłowy wywóz nieczystości ciekłych, a także utrudnianie lub udaremnienie pracownikom Gminy przeprowadzenia kontroli grozić będzie kara grzywny od 500zł do 5000zł. Wysokość kary wynika wprost z ustawy wobec czego zwracamy się do mieszkańców o złożenie wymaganych druków, by uniknąć tej sankcji.

Załącznik:

  1. Druk zgłoszenia – https://ugtrzebieszow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=280&action=details&document_id=1928954