Załącznik do postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 sierpnia 2023 r. (Dz. U. poz. 1564)

KALENDARZ WYBORCZY DLA WYBORÓW DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 15 PAŹDZIERNIKA 2023 R.

 

Termin wykonania czynności wyborczych Czynności wyborcze
1 2
do dnia 28 sierpnia 2023 r. –             zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej:

–             przez organ partii politycznej o utworzeniu komitetu wyborczego,

–             przez pełnomocnika wyborczego o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego lub o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców,

–             powołanie okręgowych komisji wyborczych

od dnia 1 września 2023 r.

do dnia 12 października 2023 r.

–             składanie przez wyborców wniosków o:

–             wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów,

–             zmianę miejsca głosowania,

–             składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą służbę wojskową albo od- bywających ćwiczenia wojskowe, a także ratowników odbywających za- sadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania oraz policjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Służby Ochrony  Państwa,  Straży  Granicznej,  Państwowej  Straży  Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniących służbę w systemie skoszarowanym wniosków o zmianę miejsca głosowania

do dnia 6 września 2023 r.

do godz. 16.00

– zgłaszanie list kandydatów na posłów oraz kandydatów na senatorów
do dnia 11 września 2023 r. – utworzenie obwodów głosowania w zakładach leczniczych, domach pomo- cy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz oddziałach ze- wnętrznych takich zakładów i aresztów, domach studenckich i zespołach tych domów, a także ustalenie ich granic, siedzib i numerów
do dnia 15 września 2023 r. –             podanie do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach ob- wodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych,   a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i głosowania przez pełnomocnika,

–             zgłaszanie przez kapitanów statków wniosków o utworzenie obwodów gło- sowania na polskich statkach morskich,

–             zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych

do dnia 25 września 2023 r. –             powołanie obwodowych komisji wyborczych,

–             podanie do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach ob- wodów głosowania utworzonych za granicą oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych

od dnia 30 września 2023 r.

do dnia 13 października 2023 r.

do godz. 24.00

– nieodpłatne rozpowszechnianie w programach publicznych nadawców radio- wych i telewizyjnych audycji wyborczych przygotowanych przez komitety wyborcze

 

 

1 2
do dnia 2 października 2023 r. –             zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców nie- pełnosprawnych, w tym za pomocą nakładek na karty do głosowania spo- rządzonych w alfabecie Braille’a, oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat,

–             zgłaszanie zamiaru skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu do lo- kalu wyborczego lub bezpłatnego transportu powrotnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głoso- wania kończą 60 lat, w gminie, w której w dniu wyborów nie funkcjonuje gminny przewóz pasażerski

do dnia 5 października 2023 r. –             podanie przez okręgowe komisje wyborcze, w formie obwieszczenia, infor- macji o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów oraz zarejestrowa- nych kandydatach na senatorów,

–             podanie do publicznej wiadomości informacji o organizacji w gminach wiejskich lub miejsko-wiejskich bezpłatnego gminnego przewozu pasażer- skiego w dniu wyborów, o którym mowa w art. 37f § 1 Kodeksu wyborczego

do dnia 6 października 2023 r. – składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóź- niej w dniu głosowania kończą 60 lat
do dnia 10 października 2023 r. –             składanie przez komitety wyborcze wyborców zrzeszonych w zarejestro- wanych organizacjach mniejszości narodowych oświadczeń do Państwo- wej Komisji Wyborczej o korzystaniu ich list kandydatów na posłów ze zwolnienia z warunku określonego w art. 196 § 1 Kodeksu wyborczego,  tj. obowiązku przekroczenia progu wyborczego,

–             składanie przez wyborców przebywających za granicą wniosków o ujęcie ich w spisie wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą,

–             składanie przez wyborców przebywających na polskich statkach morskich wniosków o ujęcie ich w spisach wyborców w obwodach głosowania utwo- rzonych na tych statkach

do dnia 12 października 2023 r. – poinformowanie wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, którzy zgłosili zamiar skorzy- stania z prawa transportu do lokalu wyborczego, o godzinie transportu     w dniu głosowania
w dniu 13 października 2023 r.

o godz. 24.00

– zakończenie kampanii wyborczej
w dniu 15 października 2023 r.

godz. 7.00–21.00

– głosowanie