PSZOK  PRZYJMUJE:

odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych pochodzące z przebudowy, montażu lub remontów w budynku prowadzonych we własnym zakresie przez właścicieli nieruchomości.

PSZOK NIE PRZYJMIE:

odpady zebrane nieselektywnie,

odpady dostarczone w sposób nieselektywny,

odpady niebędące odpadami komunalnymi, tj. pochodzące od podmiotów świadczących usługi w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń
oraz sprzątania, konserwacji lub napraw,

odpady niebezpieczne.