Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.  mogą być dokonywane przez pełnomocników komitetów wyborczych lub osoby upoważnione do dnia 15 września 2023 r. na druku stanowiącym załącznik do uchwały Nr 50/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 sierpnia 2023 r.                         

w godzinach pracy Urzędu Gminy Trzebieszów w sekretariacie, pokój nr 110.

Osoba dokonująca zgłoszenia z upoważnienia pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego dołącza do zgłoszenia to upoważnienie lub jego kopię.

W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą, kopię uwierzytelnia pełnomocnik wyborczy, a w przypadku zgłoszenia dokonanego osobiście – osoba przyjmująca zgłoszenie, po okazaniu oryginału upoważnienia.