Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebieszowie zamierza przystąpić do współpracy  z Lubelskim Oddziałem Okręgowym PCK w celu pozyskania żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym (FEAD). 

Pomoc skierowana jest do osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji,  spełniających kryterium zawarte w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz, których dochód miesięczny nie przekracza:

  • 1402 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
  • 1056 zł dla osoby w rodzinie.

W związku z koniecznością ustalenia liczby osób kwalifikujących się do tej formy pomocy, zainteresowanych prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej pod nr tel. (25) 796 05 73 lub 510 242 792 do 30 października 2020 r.