Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebieszowie przystąpił do   realizacji „Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027, Podprogram 2023”.

Pomocą żywnościową w ramach Programu mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2023 r. poz. 901, ze zm.), i których dochód nie przekracza 235 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj :

1823,60 zł  – dla  osoby samotnie gospodarującej

1410 zł –  dla osoby w rodzinie

 W celu uzyskania skierowania i zakwalifikowania do Podprogramu 2023, osoby zainteresowane pomocą żywnościową oraz spełniające poniższe kryteria prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Trzebieszowie osobiście lub pod nr tel.  (25) 796 05 73 lub 510 242 792 (od poniedziałku do piątku w godz.
od 7.30 do 15.30).