Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.
Adresatami Programu są:
1. dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
2. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie: a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo, b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo, c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.


Szczegółowe dane dotyczące nowej edycji oraz karta zgłoszeniowa są udostępnione na stronie internetowej: www.niepelnosprawni.gov.pl (Fundusz Solidarnościowy).

W związku z powyższym zapraszamy zainteresowanych mieszkańców gminy Trzebieszów do składania kart zgłoszeniowych do ww. programu w terminie do 12 września 2023 roku w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebieszowie, Trzebieszów Drugi 89 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30 lub drogą elektroniczną na adres: [email protected] .

Ważne : osoba zainteresowana pomocą asystenta musi mieć aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Na podstawie otrzymanych zgłoszeń Ośrodek złoży wniosek zbiorczy do Wojewody Lubelskiego o przyznanie środków finansowych na realizację zadania.

Marzena Leszkowicz
Kierownik GOPS Trzebieszów

WNIOSEK: https://niepelnosprawni.gov.pl/download/Zalacznik-nr-7-do-Programu-AOON-JST-karta-zgloszenia-1692172888.docx