W związku z przyjętym w dniu 28 grudnia 2023 r. przez Rade Gminy Trzebieszów budżetem gminy na rok 2024  Gmina Trzebieszów zamierza przeznaczyć ponad 12 milionów złotych na różnorodne inwestycje w roku 2024.   2 miliony złotych, zostanie zainwestowane w modernizację i przebudowę lokalnych dróg, a środki te pochodzą z funduszu Polski Ład.

Wójt Mirosław Szekalis podkreślił, że jednym z priorytetów gminy jest poprawa infrastruktury komunikacyjnej, co przyczyni się do zwiększenia komfortu życia mieszkańców oraz ułatwi rozwój lokalnej gospodarki.

Wodociąg i świetlice

Gmina planuje również zainwestować 300 000 złotych w budowę nowego wodociągu w sołectwie Zaolszynie. Projekt ten ma na celu zaspokojenie rosnących potrzeb mieszkańców i zapewnienie dostępu do czystej wody pitnej. Ponadto, gmina Trzebieszów zamierza kontynuować prace nad modernizacją pięciu świetlic wiejskich. Na ten cel przeznaczono dodatkowe 2 miliony złotych. Wójt Szakalis podkreślił, że świetlice wiejskie pełnią istotną rolę społeczną, stanowiąc miejsce spotkań i integracji lokalnej społeczności.

Najbardziej prestiżowym przedsięwzięciem w planach gminy jest jednak budowa nowej hali sportowej przy Zespole Szkół w Trzebieszowie. Całkowity koszt tej inwestycji oszacowano na 4 miliony złotych, a środki na ten cel pochodzą z dotacji rządowej. Nowa hala sportowa ma służyć nie tylko uczniom, ale także całej społeczności, stając się miejscem różnorodnych wydarzeń sportowych i kulturalnych.

MATERIAŁ VIDEO

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ TRZEBIESZÓW W 2024 ROKU zgodnie z Zał. Nr 5 do Uchwały Nr LXXV/395/2023 Rady Gminy Trzebieszów z dnia 28 grudnia 2023 r.  (F.S. – Fundusz Sołecki)

Infrastruktura wodociągowa 300 000 zł

 • 300 000,00Rozbudowa wodociągu w miejscowości Zaolszynie

Transport i łączność  3 911 902,31 zł

 • 2 040 000,00 zł  Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Trzebieszów – Polski Ład
 • 1 821 902,31 zł Przebudowa drogi gminnej nr 102301L od km 0+000 do km 0+641 w miejscowości Nurzyna
 • 50 000,00 zł Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi gminnej nr 107703L w kierunku Karwowa (F.S.)

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 84 235,46 zł

 • 30 768,64 zł Budowa garażu w miejscowości Gołowierzchy
 • 53 466,82 zł Modernizacja budynku po byłym ośrodku zdrowia w miejscowości Celiny (F.S.)

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 66 392,18 zł (OSP )

 • 39 217,41 zł Modernizacja świetlicy wiejskiej mieszczącej się przy strażnicy OSP w miejscowości Szaniawy -Matysy – kuchnia (F.S.)
 • 27 174,77 zł Termomodernizacja świetlicy wiejskiej mieszczącej się przy strażnicy OSP w miejscowości Wierzejki – ocieplenie + elewacja (F.S.)

Oświata i wychowanie 300 000 zł

 •  300 000,00 zł Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Szaniawach-Matysach (poprawa efektywności energetycznej budynku polegająca na ociepleniu dachu)

 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 074 506,16 zł (Oświetlenie ulic, placów i dróg)

 • 875 700,00 zł Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Trzebieszów – Polski Ład- Rozświetlamy Polskę
 • 85 000,00 zł Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trzebieszów Pierwszy w kierunku miejscowości Popławy Rogale
 • 41 361,13 zł Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze nr 101701L oraz od drogi wojewódzkiej do drogi 222 w miejscowości Trzebieszów Drugi (F.S.)
 • 36 443,19 zł Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej – od drogi powiatowej w kierunku Wylan w miejscowości Trzebieszów Kolonia (F.S.)
 • 36 001,84 zł Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze 354 i 344 w miejscowości Nurzyna (F.S.)

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 528 261,30 zł (Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby)

 • 1 955 892,32 zł Budowa i modernizacja budynków świetlic wiejskich w Gminie Trzebieszów celem zapewnienia mieszkańcom kompleksowego dostępu do infrastruktury kulturalnej – Polski Ład
 • 330 000,00 zł Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich w zabytkowym budynku dawnej szkoły w Szaniawach-Matysach
 • 70 000,00 zł Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zaolszynie
 • 47 287,88 zł Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Trzebieszów – zakup i montaż nowego pieca oraz zbiornika na gaz, zakup i montaż klimatyzacji (F.S.)
 • 35 000,00 zł Zakup pierwszego wyposażenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Świercze
 • 29 570,68 zł Zakup pierwszego wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Leszczanka (F.S.)
 • 25 000,00 zł Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębowica (F.S.)
 • 20 000,00 zł Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębowierzchy (F.S.)
 • 15 510,42 zł Zakup pierwszego wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Płudy – kuchnia (F.S.)

Kultura fizyczna 4 000 000,00 zł (Obiekty sportowe )

 • 4 000 000,00 zł Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20 m x 40 m wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Trzebieszowie Drugim

RAZEM 12 315 297,41 zł