Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli

Trzebieszów Drugi 89, 21-404 Trzebieszów, tel. 25 796 0355, Kontakt: gzosip@onet.eu

 Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli działa na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XII/146/97 z dnia 10 marca 1997r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Trzebieszowie oraz zgodnie z nadanym uchwałą własnym statutem.

Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli obejmuje swoją działalnością placówki oświatowe z terenu Gminy Trzebieszów tj.

 1. Szkoła Podstawowa w Celinach,
 2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębowicy
  – Szkoła Podstawowa w Dębowicy,
  – Przedszkole gminne,
 3. Szkoła Podstawowa w Jakuszach,
 4. Szkoła Podstawowa w Leszczance,
 5. Szkoła Podstawowa w Mikłusach,
 6. Szkoła Podstawowa w Szaniawach,
 7. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trzebieszowie Drugim
  – Szkoła Podstawowa w Trzebieszowie,
  – Przedszkole gminne,
 8. Gminne Przedszkole w Trzebieszowie

Siedzibą GZOSiP jest budynek Urzędu Gminy w Trzebieszowie, pokój nr 13.

Zespół jest jednostką budżetową rozliczającą się z budżetem Gminy. Zespół wykonuje swoje zadania zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa oraz uchwałami Rady Gminy. Celem działania Zespołu jest zapewnienie warunków materialnych i organizacyjnych w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych w Gminie.

Zespół prowadzi obsługę ekonomiczno-administracyjną i finansowo-księgową publicznych gimnazjów, szkół podstawowych, przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych położonych na terenie Gminy Trzebieszów, a w szczególności:

 1. Sprawy administracyjno-gospodarcze, zaopatrzenia i remontów bieżących zgodnie z zapotrzebowaniem placówek oświatowych z terenu gminy Trzebieszów.
 2. Obsługa finansowo-księgowa oraz naliczenie i realizacja wynagrodzeń dla pracowników, ewidencjonowanie danych dotyczących realizacji wynagrodzeń placówek oświatowych z terenu gminy Trzebieszów.
 3. Analiza i przygotowanie projektów budżetu dla oświaty.
 4. Opracowywanie wniosków do budżetu gminy w zakresie oświaty.
 5. Nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny finansowej i organizacyjnej przez dyrektorów placówek.
 6. Sprawozdawczość statystyczna w zakresie realizowanych zadań.
 7. Obsługa Zakładowych Funduszy Świadczeń Socjalnych.

Przy realizacji zadań Zespół ściśle współpracuje z Dyrektorami Szkół, uwzględniając ich uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty.

PRACOWNICY:

PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI W 2018 ROKU – PREZENTACJA

OSIĄGNIĘCIA DYDAKTYCZNE UCZNIÓW – PREZENTACJA

Skip to content