Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli

Dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników (VIII 2018)

***

 Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli działa na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XII/146/97 z dnia 10 marca 1997r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Trzebieszowie oraz zgodnie z nadanym uchwałą własnym statutem.

26

Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli obejmuje swoją działalnością placówki oświatowe z terenu Gminy Trzebieszów tj.

1. Szkoła Podstawowa w Celinach,

2. Szkoła Podstawowa w Dębowicy,

3. Szkoła Podstawowa w Jakuszach,

4. Szkoła Podstawowa w Leszczance,

5. Szkoła Podstawowa w Mikłusach,

6. Szkoła Podstawowa w Szaniawach,

7. Szkoła Podstawowa w Trzebieszowie,

8. Publiczne Gimnazjum w Dębowicy,

9. Publiczne Gimnazjum w Trzebieszowie,

10. Gminne Przedszkole w Trzebieszowie

Jego siedzibą jest budynek Urzędu Gminy w Trzebieszowie, pokój nr 13.

Zespół jest jednostką budżetową rozliczającą się z budżetem Gminy.

Zespół wykonuje swoje zadania zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa oraz uchwałami Rady Gminy. Celem działania Zespołu jest zapewnienie warunków materialnych i organizacyjnych w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych w Gminie.

Zespół prowadzi obsługę ekonomiczno-administracyjną i finansowo-księgową publicznych gimnazjów, szkół podstawowych, przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych położonych na terenie Gminy Trzebieszów, a w szczególności:

1. Sprawy administracyjno-gospodarcze, zaopatrzenia i remontów bieżących zgodnie z zapotrzebowaniem placówek oświatowych z terenu gminy Trzebieszów.

2. Obsługa finansowo-księgowa oraz naliczenie i realizacja wynagrodzeń dla pracowników, ewidencjonowanie danych dotyczących realizacji wynagrodzeń placówek oświatowych z terenu gminy Trzebieszów.

3. Analiza i przygotowanie projektów budżetu dla oświaty.

4.Opracowywanie wniosków do budżetu gminy w zakresie oświaty.

5. Nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny finansowej i organizacyjnej przez dyrektorów placówek.

6. Sprawozdawczość statystyczna w zakresie realizowanych zadań.

7.Obsługa Zakładowych Funduszy Świadczeń Socjalnych.

Przy realizacji zadań Zespół ściśle współpracuje z Dyrektorami Szkół, uwzględniając ich uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty.

PRACOWNICY:

>> Ewa Domańska - Dyrektor, gzosip@onet.eu

>> Jadwiga Gil - Główna Księgowa

>> Danuta Kokoszkiewicz - Starszy Specjalista

>> Magdalena Kurowska-Cielemęcka - Referent

 

Kontakt: gzosip@onet.eu