Uchwała nr LI/296/2022 Rady Gminy Trzebieszów z dnia 28 września 2022 r. w sprawie przyjęcie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Trzebieszów

Regulamin wchodzi w życie 30.11.2022 r.


Obowiązkowa ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

 Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dalej ustawa UCPG (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym zwracamy się do właścicieli oraz użytkowników nieruchomości na terenie Gminy Trzebieszów o wypełnienie druku zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie osobiście lub pocztą elektroniczną  do siedziby Urzędu Gminy Trzebieszów lub do sołtysa wsi.

Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Gminy Trzebieszów lub na stronie internetowej: https://www.trzebieszow.gmina.pl. – ZGŁOSZENIE

Prosimy mieszkańców o współpracę oraz udzielanie informacji niezbędnych do dokonania aktualizacji ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI ZGK za 2018 ROK


 

Czystość ekologiczną gmina zawdzięcza m. in. funkcjonującym oczyszczalniom ścieków w Trzebieszowie i Płudach. Sieć kanalizacyjna obejmuje następujące miejscowości: Trzebieszów Pierwszy, Trzebieszów Drugi, Trzebieszów, Wierzejki i Płudy oraz Zakład Mięsny Wierzejki.

43

Obecnie na terenach gdzie brak jest kanalizacji sanitarnej istnieje możliwość otrzymania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków kwocie 2.000 zł.


PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI ZGK za 2018 ROK