SESJA RADY GMINY

TRANSMISJA ON-LINE

INFORMACJA O NAGRYWANIU SESJI RADY GMINY
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż zgodnie  z  art. 6 pkt 1 lit e) powyższego Rozporządzenia, SESJA RADY GMINY TRZEBIESZÓW JEST NAGRYWANA,  a nagranie udostępniane w internecie, w celu realizacji zadania realizowanego w interesie publicznym,  którym jest zapewnienie dostępu do informacji publicznej. Administratorem Danych Osobowych jest: WÓJT GMINY TRZEBIESZÓW, Trzebieszów Drugi 89, 21-404 Trzebieszów. Informujemy o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jak również do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod@trzbieszow.gmina.pl

Podstawy prawne: 6 pkt. 1 lit. e) Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO) /7 ust. 1 pkt 3) Ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej /11b pkt 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym

IX Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Trzebieszów

 


VIII Sesja Rady Gminy Trzebieszów z dnia 18 czerwca 2019 r. 


VII Nadzwyczajna Sesja RG Trzebieszów z dnia 30 kwietnia 2019 r. 

cz.1

cz.2VI Sesja Rady Gminy Trzebieszów / 28 marca 2019r. (czwartek) o godz. 16.00

 


Przewidywany jest następujący porządek:
1. Otwarcie VI Sesji Rady Gminy Trzebieszów i stwierdzenie prawomocności obrad.
1a Zmiana porządku obrad
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie Protokołu z V Sesji Rady Gminy Trzebieszów.
4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzebieszów na rok 2019 (VI/49/19),
2) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej (VI/50/19),
3) w sprawie stanowiska Rady Gminy Trzebieszów dotyczącego projektów ustaw i autopoprawek ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw, obowiązującego w Polsce systemu ubezpieczeń upraw i zwierząt gospodarskich oraz oczekiwań wzajemnych pszczelarzy i rolników. (VI/51/19),
4) Upoważnienie dla Przewodniczaącego do podpisu pisma.
6. Sprawozdanie Kierownika GOPS w Trzebieszowie z działalności Ośrodka za 2018 rok.
7. Informacje radnych ? wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad VI Sesji Rady Gminy Trzebieszów.V Sesja Rady Gminy Trzebieszów, która odbyła w dniu 27 lutego 2019r. (środa) o godz. 1600 w świetlicy sali konferencyjnej Urzędu Gminy Trzebieszów

 

Porządek sesji: http://www.trzebieszow.gmina.pl/v-sesja-rady-gminy-trzebieszow-zaproszenie/

TRANSMISJA: https://portal.posiedzenia.pl/trzebieszow


IV Sesja Rady Gminy Trzebieszów. 24.01.2019.
Podczas IV Sesji Rady Gminy Trzebieszów, w dniu 24 stycznia br., Wójt Gminy Trzebieszów wraz pracownikami gminnych jednostek dokonał podsumowania działalności w Gminie Trzebieszów za rok 2018. CAŁA PREZENTACJA - zobacz

Transmisja obrad IV Sesji RG Trzebieszów z dnia 24 stycznia 2019 r. cz. 1/10


Transmisja obrad IV Sesji RG Trzebieszów z dnia 24 stycznia 2019 r. cz. 2/10


Transmisja obrad IV Sesji RG Trzebieszów z dnia 24 stycznia 2019 r. cz. 3/10


Transmisja obrad IV Sesji RG Trzebieszów z dnia 24 stycznia 2019 r. cz. 4/10


Transmisja obrad IV Sesji RG Trzebieszów z dnia 24 stycznia 2019 r. cz. 5/10


Transmisja obrad IV Sesji RG Trzebieszów z dnia 24 stycznia 2019 r. cz. 6/10


Transmisja obrad IV Sesji RG Trzebieszów z dnia 24 stycznia 2019 r. cz. 7/10


Transmisja obrad IV Sesji RG Trzebieszów z dnia 24 stycznia 2019 r. cz. 8/10


Transmisja obrad IV Sesji RG Trzebieszów z dnia 24 stycznia 2019 r. cz. 9/10


Transmisja obrad IV Sesji RG Trzebieszów z dnia 24 stycznia 2019 r. cz. 10/10


VIDEORELACJA

CAŁA PREZENTACJA - zobacz

Zakład Gospodarki Komunalnej- PREZENTACJAIII Sesja Rady Gminy Trzebieszów. Budżet na 2019 przyjęty jednogłośnie. 28 grudnia 2018 r.


II SESJA RADY GMINY TRZEBIESZÓW - 28 listopada 2018 r. (podatkowa)


 


I SESJA RADY GMINY TRZEBIESZÓW - 20 listopada 2018 r.